Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Agory zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 27 marca 2020 r., o utworzeniu, przyjęciu i realizacji w spółce programu motywacyjnego dla zarządu Agory i spółek zależnych, kadry kierowniczej oraz osób kluczowych w spółce i spółkach zależnych, wynika z projektów uchwał na walne.

"Program opcyjny będzie realizowany poprzez emisję, po spełnieniu określonych warunków, warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji nowej emisji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy" - czytamy w projekcie uchwały.

Program opcyjny obejmie cele finansowe oraz niefinansowe w okresie trwania programu, tj. od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2023 roku, podano również.

Przewiduje on warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego spółki o nie więcej niż 1 863 233 zł poprzez emisję nie więcej niż 1 863 233 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji nowej emisji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały walnego, wynika także z projektu.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji nowej emisji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia jest umotywowane zamiarem wprowadzenia w spółce programu opcyjnego opartego na warrantach subskrypcyjnych.

"Cena emisyjna akcji nowej emisji będzie wynosić 6 zł za jedną akcję" - czytamy dalej.

Uchwała przewiduje także emisję nie więcej niż 1 863 233 nieodpłatnych warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy będzie uprawniał posiadaczy do objęcia 1 akcji serii G po cenie emisyjnej.

Oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych mogą zostać skierowane łącznie do nie więcej niż 149 osób.

Warranty subskrypcyjne mogą być emitowane i oferowane przez spółkę nie później niż do 31 grudnia 2028 roku.

"Przyznanie warrantów subskrypcyjnych osobom uprawnionym, które zawarły ze spółką umowę uczestnictwa w programie opcyjnym [...] może nastąpić [...] pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie: warunek lojalności, cele wynikowe oraz, w przypadku ich przyjęcia, cele indywidualne finansowe oraz cele indywidualne niefinansowe (warunki przyznania)" - czytamy również.

"1.2.1. Przyznanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 30% maksymalnej liczby akcji nowej emisji przypadających danej osobie uprawnionej (pierwsza pula) uzależnione będzie od osiągnięcia EBITDA w wysokości co najmniej 191 500 000 zł;

1.2.2 przyznanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 30% maksymalnej liczby akcji nowej emisji przypadających danej osobie uprawnionej (druga pula) uzależnione będzie od dokonania przez spółkę w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku wypłat na rzecz akcjonariuszy spółki w łącznej kwocie nie mniejszej niż 93 160 000 zł z tytułu dywidendy lub z tytułu wynagrodzenia za nabywane przez spółkę akcje własne [...];

1.2.3. przyznanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 40% maksymalnej liczby akcji nowej emisji przypadających danej osobie uprawnionej (trzecia pula) uzależnione będzie od średniej ceny rynkowej akcji spółki w obrocie na rynku regulowanym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku (średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu" - czytamy również w projekcie uchwały.

Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji nowej emisji.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem