Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) przedstawiła nową strategię, która ma pomóc europejskiemu przemysłowi w zrealizowaniu podwójnej transformacji i osiągnięciu neutralności klimatycznej, a także przyjęciu wiodącej roli w sektorze cyfrowym, podała Komisja. Ważnym celem strategii jest także likwidacji barier w jednolitym rynku - z szacunków KE wynika, że ich eliminacja dałaby do końca dekady dodatkowe dochody wartości 713 mld euro.

Celem nowej strategii jest ? jak podano - dążenie do zwiększenia konkurencyjności Europy i jej strategicznej autonomii w czasach, gdy zmieniają się układy sił geopolitycznych, a globalna konkurencja nasila się.

"Europejski przemysł jest motorem wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie. Najlepsze wyniki osiąga wtedy, gdy wykorzystuje swoje najsilniejsze punkty: swoich ludzi, ich idee, talenty, różnorodność i przedsiębiorczość. Jest to ważne jak nigdy dotąd, Europa wkracza bowiem na drogę ambitnej transformacji ekologicznej i cyfrowej w świecie, który jest coraz mniej stabilny i przewidywalny" ? powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie.

W pakiecie inicjatyw zaplanowano szereg działań, których celem jest wzmocnienie wszystkich podmiotów europejskiego przemysłu, w tym dużych i małych przedsiębiorstw, a także innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up, ośrodków badawczych, usługodawców, dostawców i partnerów społecznych.

Celem strategii ukierunkowanej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest ograniczenie biurokracji; ma ona ponadto ułatwić licznym europejskim MŚP prowadzenie działalności gospodarczej na jednolitym rynku i poza nim, uzyskiwanie dostępu do finansowania, a także odegranie wiodącej roli na drodze ku cyfrowej i zielonej transformacji.

"Zarządzanie transformacją ekologiczną i cyfrową oraz unikanie uzależnienia od zewnętrznych czynników w nowym kontekście geopolitycznym wymaga radykalnej zmiany; ta zmiana musi zacząć się już teraz" ? powiedział z kolei komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Pakiet, dotyczący polityki przemysłowej obejmuje nową strategię przemysłową, nową strategię na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz działania na rzecz jednolitego rynku.

Nowa strategia przemysłowa skupi się na trzech priorytetach: utrzymaniu konkurencyjności przemysłu europejskiego na świecie i zapewnieniu równych warunków działania ? w Europie i w ujęciu globalnym, zapewnieniu neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. i ukształtowaniu cyfrowej przyszłości Europy.

W strategii określono główne czynniki napędzające transformację przemysłową w Europie i zaproponowano obszerny zestaw działań na przyszłość, w tym:

 • Plan działania dotyczący własności intelektualnej ukierunkowany na zachowanie suwerenności technologicznej, promowanie równych warunków działania w ujęciu globalnym, skuteczniejsze zwalczanie kradzieży własności intelektualnej oraz dostosowanie ram prawnych do transformacji ekologicznej i cyfrowej.
 • Przegląd unijnych reguł konkurencji, w tym prowadzoną na bieżąco ocenę kontroli połączeń przedsiębiorstw i ocena adekwatności wytycznych w obszarze pomocy państwa, zagwarantuje dostosowanie naszych przepisów do potrzeb gospodarki, która szybko się zmienia, nabiera cyfrowego wymiaru i która musi stać się bardziej ekologiczna i cyrkulacyjna.
 • Przyjęcie do połowy 2020 r. działań, zmierzających do wyeliminowania zakłóceń wywoływanych na jednolitym rynku przez dotacje zagraniczne, a także do uregulowania dostępu podmiotów spoza UE do unijnych zamówień publicznych i unijnego finansowania.
 • Podjęcie działań na rzecz modernizacji i dekarbonizacji sektorów energochłonnych, wspierania sektora zrównoważonej i inteligentnej mobilności, promowania efektywności energetycznej oraz zapewnienia wystarczających i stałych dostaw energii niskoemisyjnej po konkurencyjnych cenach.
 • Zwiększenie przemysłowej i strategicznej autonomii Europy poprzez zapewnienie dostaw surowców oraz produktów farmaceutycznych (w oparciu o nową unijną strategię farmaceutyczną), a także poprzez wspieranie rozwoju strategicznej infrastruktury cyfrowej i kluczowych technologii prorozwojowych.
 • Sojusz na rzecz czystego wodoru w celu przyspieszenia dekarbonizacji przemysłu i utrzymania jego wiodącej pozycji, a następnie sojusze na rzecz niskoemisyjnych gałęzi przemysłu, przemysłowych chmur obliczeniowych i platform przemysłowych oraz surowców.
 • Dalsze przepisy i wytyczne dotyczące ekologicznych zamówień publicznych.

Dokonując tych analiz, Komisja będzie ściśle współpracować z pluralistycznym i otwartym forum przemysłowym, które ma powstać najpóźniej we wrześniu 2020 r. Forum będzie skupiać przedstawicieli przemysłu, w tym MŚP, duże przedsiębiorstwa, partnerów społecznych, badaczy, a także przedstawicieli państw członkowskich i instytucji UE, podano także.

"Dążąc do zapewnienia potencjału MŚP na potrzeby transformacji, Komisja zaktualizuje Europejską Sieć Przedsiębiorczości i udostępni doradców ds. zrównoważonego rozwoju. Rozbuduje także ośrodki innowacji cyfrowych we wszystkich regionach Europy, umożliwiając MŚP wykorzystanie innowacji cyfrowych. Stworzy to nowe możliwości dla wolontariatu i szkoleń w zakresie technologii cyfrowych. Aby ułatwić MŚP funkcjonowanie na jednolitym rynku i poza nim. Komisja zwiększy między innymi swoje starania na rzecz gwarantowania szybkich płatności, w szczególności za pośrednictwem nowego wirtualnego centrum monitorowania, a także poprzez alternatywne metody rozstrzygania sporów" - czytamy dalej.

Aby ułatwić MŚP wchodzenie na giełdę w Europie, Komisja udzieli wsparcia funduszowi na rzecz pierwszych ofert publicznych MŚP, korzystając w tym celu z puli InvestEU przeznaczonej dla MŚP.

Komisja będzie wzmacniać przedsiębiorczość kobiet, stymulując inwestycje w przedsiębiorstwa i fundusze prowadzone przez kobiety. Ponadto Komisja zachęca państwa członkowskie do zapewniania przedsiębiorstwom wsparcia w ramach punktów kompleksowej obsługi.

"Z szacunków wynika, że wyeliminowanie tych barier mogłoby do końca bieżącej dekady przynieść korzyści o wartości nawet 713 mld euro. W opublikowanym dziś sprawozdaniu dotyczącym barier na jednolitym rynku wskazano szereg przeszkód na jednolitym rynku z punktu widzenia europejskich przedsiębiorstw i konsumentów. Wskazano także przyczyny leżące u źródła tych przeszkód: restrykcyjne i złożone przepisy krajowe, ograniczone zdolności administracyjne, niedoskonała transpozycja przepisów UE i ich nieadekwatne egzekwowanie. Aby usunąć te bariery, Komisja przyjęła Plan działania na rzecz lepszego wdrażania i egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku; jego celem jest wyeliminowanie przeszkód wynikających z naruszania prawa UE. Założono powołanie wspólnej grupy zadaniowej Komisji i państw członkowskich na rzecz zacieśnienia współpracy w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku. Komisja zapowiedziała wspieranie krajowych i lokalnych władz w ich wysiłkach na rzecz prawidłowego wdrażania prawa europejskiego i nie zawaha się podjąć zdecydowanych działań przeciwko naruszeniom przepisów dotyczących jednolitego rynku" - czytamy dalej.

Przemysł europejski jest światowym liderem w wielu sektorach, odpowiadając za 20% całkowitej wartości dodanej UE i zapewniając miejsca pracy dla 35 mln osób w UE. W marcu 2019 r. Rada Europejska zaapelowała o kompleksową i długoterminową strategię UE dla przemysłu oraz o zintegrowane podejście na rzecz pogłębionego i silniejszego jednolitego rynku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem