Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Spółka zależna Bowim - Paasat-Stal - otrzymała decyzję Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w której zobowiązano ją do dokonania w terminie 14 dni zwrotu środków w wysokości 8 118 868,8 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, podał Bowim. W ocenie zarządu Bowim i Paasat-Stal, postępowanie w sprawie zwrotu środków powinno zostać umorzone. Gdyby decyzja została utrzymana, zdarzenie to będzie miało wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe w postaci ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w zakresie korekty wyniku w wysokości 1 566 360,9 zł, powiększonej o odsetki.

"Przedmiotowe środki zostały przekazane Paasat-Stal w ramach umowy o dofinansowanie [...] projektu pn. 'Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania blach o szerokim zakresie grubości', zawartej przez Paasat-Stal z PARP w dniu 30 grudnia 2008 r. w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjalne innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 r., która podlegała kilku nie stwierdzającym żadnych uchybień kontrolom, w tym w kwietniu 2010 r. przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej i w lipcu 2012 r. przez PARP" - czytamy w komunikacie.

Na dzień podpisania umowy przyznającej dotację, jak i na dzień wystąpienia zdarzenia, które w ocenie PARP naruszyło postanowienia umowy (dotyczy lat 2008-2009), spółka Paasat-Stal nie należała do grupy kapitałowej Bowim, podano także.

"W ocenie zarządu emitenta i zarządu Paasat-Stal, postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu środków powinno zostać umorzone, albowiem poza innymi argumentami, termin przedawnienia zobowiązania do zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie upłynął najpóźniej z dniem 29 grudnia 2018 r. i w bieżącym okresie nie wpłynie na wynik finansowy spółki zależnej a tym samym grupy kapitałowej emitenta" - czytamy dalej.

Otrzymana decyzja PARP jest w chwili obecnej poddawana dogłębnej analizie prawnej, w szczególności w zakresie zasadności stanowiska PARP co do nieuwzględnienia przez organ zarzutu przedawnienia, a także nieuwzględnienia przez organ przytoczonych okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających brak podstaw do nakazania Paasat-Stal zwrotu przekazanych środków, podano także.

Otrzymana decyzja nie jest ostateczna, podkreśla Bowim. Od decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego ds. funduszy i polityki regionalnej, a następnie od decyzji ministra właściwego ds. funduszy i polityki regionalnej będzie przysługiwało stronom postępowania prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Paasat-Stal, uwzględniając rekomendację swojego pełnomocnika w postępowaniu przed PARP, zamierza złożyć odwołanie od decyzji PARP, wnosząc o uchylenie decyzji PARP oraz umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków w całości, podano także.

Jednocześnie Bowim wskazuje, iż w przypadku ostatecznego utrzymania w mocy decyzji PARP nakazującej Paasat-Stal zwrot środków, zdarzenie to będzie miało wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe w postaci ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w zakresie korekty wyniku w wysokości 1 566 360,9 zł powiększonej o odsetki i zwiększającej się miesięcznie, do dnia ujęcia tego zdarzenia w sprawozdaniu finansowym Paasat-Stal, o wartość 17 404,01 zł wraz z odsetkami, zakończono.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,37 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem