Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przygotował pakiet działań mający na celu w szczególności zapewnienie ochrony klientów sektora ubezpieczeń oraz ograniczenie wpływu wahań rynkowych na ten sektor, podał Urząd. Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (PIN) w obszarze rynku ubezpieczeniowego zakłada m.in. działania w obszarze wymogów kapitałowych oraz wypłacalności, których celem jest zapewnienie zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji możliwości wywiązywania się ze zobowiązań zaciągniętych względem klientów. UKNF dopuszcza przeprowadzenie całego procesu zawierania umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną (telefonicznie, drogą mailową lub przez internet), po uzyskaniu na to zgody klienta.

"UKNF obniży wymóg kapitałowy przez stworzenie możliwości wyznaczania kwartalnego wymogu SCR bez zmiany parametrów (m.in. dla segmentu ubezpieczenia i reasekuracja proporcjonalna kredytów i poręczeń w podmodule ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie). UKNF zaproponuje szybką ścieżkę zatwierdzania przez organ nadzoru uzupełniających środków własnych" - czytamy w dokumencie.

UKNF zaproponuje także szybką ścieżkę zatwierdzania przez organ nadzoru miar LTG (korekty z tytułu zmienności (VA), korekty dopasowującej (MA), korekty do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka), podano także.

Urząd proponuje także odejście od wymogu stosowania maksymalnej stopy technicznej, o której mowa w § 46 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

W zakresie bieżącego nadzoru, UKNF zawiesił rozpoczęcie kontroli w zakładach ubezpieczeń i u dystrybutorów, a kontrole wszczęte prowadzone są z mniejszą intensywnością, głównie z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. UKNF zminimalizuje lub odsunie w czasie takie działania nadzorcze, które szczególnie absorbują (organizacyjnie lub kadrowo) zakłady ubezpieczeń (np. ocenę BION, testy warunków skrajnych, interwencję produktową).

"UKNF zwolnił zakłady ubezpieczeń z obowiązku raportowania szczegółowych danych w zakresie UFK oraz odroczył termin wprowadzenia nowych dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. UKNF zwolnił zakłady ubezpieczeń z obowiązku przekazywania szczegółowych danych ilościowych dla potrzeb wyznaczania wymogu SCR dla ryzyka pożaru na bazie brutto, a nie netto" - czytamy dalej.

UKNF, określając terminy innych obowiązków informacyjnych, będzie uwzględniał bieżące możliwości podmiotów nadzorowanych w zakresie ich realizacji - termin przekazania do UKNF wypełnionego kwestionariusza badanie EIOPA na potrzeby przeglądu systemu Wypłacalność II został przesunięty na 1 czerwca 2020 r.

Przy podejmowaniu decyzji sankcyjnych, Urząd weźmie pod uwagę okoliczności wynikające z wprowadzonego stanu epidemicznego i w uzasadnionych przypadkach będzie odstępował od zastosowania sankcji wobec nadzorowanego podmiotu, zaznaczono.

"Ponadto, UKNF aktywnie uczestniczy w wypracowaniu przez EIOPA pakietu rozwiązań umożliwiających przesunięcie terminów danych i informacji do celów nadzoru, jak również na poziomie krajowym rozwiązań legislacyjnych dotyczących terminów dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2020 rok" - czytamy także.

UKNF zaproponuje także wprowadzenie przepisu znoszącego obligatoryjne nakładanie sankcji administracyjnych za nieterminową likwidację szkód wskutek wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem COVID-19.

W zakresie zawierania umów ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych, UKNF zastosuje pragmatyczne podejście do sposobu oceny dokumentowania procesu zawarcia umowy ubezpieczenia, zarówno mając na uwadze wymogi określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, jak i ustawie o dystrybucji.

"UKNF dopuszcza przeprowadzenie całego procesu drogą elektroniczną (telefonicznie, drogą mailową lub przez Internet), po uzyskaniu na to zgody klienta. Zgoda taka może być również wyrażona elektronicznie ? telefonicznie, drogą e-mailową lub przez internet. W takim przypadku należy jednak zapewnić odpowiednią dokumentację elektroniczną, która będzie jednoznacznie wskazywała poszczególne elementy zawarcia umowy" - głosi dokument.

Dokumentacja może być archiwizowana w formie elektronicznej - jako nagranie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mailowej, czy też obrazu elektronicznego formularza wypełnianego przez Internet. Przy zawieraniu umów ubezpieczenia drogą elektroniczną należy odpowiedni nacisk położyć na bezpieczeństwo przetwarzanych informacji. UKNF w tym zakresie odsyła do wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji, wskazano.

"Katalog tych działań ma charakter otwarty, a jego poszczególne elementy mogą być wdrażane w zależności od rozwoju sytuacji. Część wskazanych kwestii pozostaje poza właściwością UKNF i wymaga ścisłego współdziałania m.in. z Ministerstwem Finansów, EIOPA, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Polska Izbą Ubezpieczeń, Polską Agencją Nadzoru Audytowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z audytorami, a przede wszystkim z zarządami zakładów ubezpieczeń oraz pośrednikami ubezpieczeniowymi. Organ nadzoru deklaruje także - w możliwym zakresie - ograniczenie lub zawieszenie działań nadzorczych, zwłaszcza tych bardziej obciążających organizacyjnie lub kadrowo podmioty nadzorowane, a także pragmatyczne podejście do środków sankcyjnych związanych z brakiem wypełniania norm" - powiedziała zastępca przewodniczącego KNF nadzorująca Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego Dagmara Wieczorek-Bartczak, cytowana w komunikacie.

Dodała, że proponowane działania o charakterze nadzwyczajnym w przekonaniu organu nadzoru stworzą zarządom zakładów ubezpieczeń możliwość adekwatnej reakcji na obecne i przyszłe ryzyka, w tym związane z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej udzielanej klientom na podstawie zawartych umów ubezpieczenia.

Wieczorek-Bartczak podkreśliła, że posiadane przez zakłady ubezpieczeń środki własne na pokrycie wymogów kapitałowych pozwalają na bieżącą obsługę ich zobowiązań i wypłatę świadczeń z zawartych umów ubezpieczenia. Sytuacja w polskim sektorze ubezpieczeń jest stabilna.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.