Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Enei zdecydował o dokonaniu ujęć aktualizujących bilansową wartość aktywów i jednoczesnym rozwiązaniu rezerw, podała spółka. Łączne ujęcie tych zdarzeń wpłynie na zwiększenie skonsolidowanego zysku netto o 43,7 mln zł, a na EBITDA o 129 mln zł.

"Wpływ [odpisów] na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea (GK Enea)

- W Obszarze Wytwarzanie wyniki przeprowadzonych testów wskazują na wzrost bilansowej wartości aktywów, która ujęta będzie w drodze odwrócenia odpisów dokonanych w roku 2016 [...], w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea Wytwarzanie sp. z o.o. na łączną kwotę 11,6 mln zł. Ponadto, w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii CGU (z ang. Cash Generation Unit) Biogaz rozpoznano utratę wartości aktywów na kwotę 1,3 mln zł.

- W Obszarze Ciepło, w wyniku przeprowadzonych testów zidentyfikowano konieczność odpisu wartości bilansowej aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea Ciepło sp. z o.o. na kwotę 20,4 mln zł.

[...] Emitent informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. podjęta została decyzja o ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Enea odpisu z tytułu utraty wartości akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. w kwocie 52,7 mln zł.

Ujęcie powyższych zdarzeń wpłynie na zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem GK Enea o 62,8 mln zł oraz zysku netto okresu sprawozdawczego GK ENEA o 60,8 mln zł, nie wpłynie natomiast na skonsolidowany wynik EBITDA" - czytamy w komunikacie.

Spółka wskazuje, iż na skonsolidowane wyniki 2019 roku wpływ będzie miało również rozwiązanie rezerwy na kwotę 129 mln zł. Wpłynie to odpowiednio na zysk przed opodatkowaniem w kwocie 129 mln zł oraz 104,5 mln zł na zysk netto okresu sprawozdawczego na poziomie skonsolidowanym oraz w kwocie 129 mln zł na wynik EBITDA na poziomie skonsolidowanym.

Łącznie opisane wyżej operacje wpłyną na poprawę zysku przed opodatkowaniem GK Enea o 66,2 mln zł oraz 43,7 mln zł na zysk netto okresu sprawozdawczego, a także na poprawę o 129 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA GK Enea.

"Wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea S.A.

W związku zakończeniem opisanych powyżej testów na utratę wartości aktywów Enea Wytwarzanie sp. z o.o. podjęta została decyzja o konieczności ujęcia w księgach emitenta kwoty 238,4 mln zł z tytułu odwrócenia dokonanych w latach ubiegłych odpisów aktualizujących bilansową wartość udziałów w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. [...].

Ponadto, w toku prac zidentyfikowano konieczność ujęcia odpisu aktualizującego wartość udziałów w Enea Ciepło sp. z o.o. w kwocie 28,8 mln zł.

[...] W dniu 31 marca 2020 r. podjęta została decyzja o konieczności ujęcia w księgach emitenta odpisu wartości akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. w kwocie 47,7 mln zł, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki.

Łączny wpływ powyższych ujęć wpłynie na zwiększenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o 161,9 mln zł." - czytamy dalej.

Powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową spółki. Prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne efekty opisanych powyżej jednorazowych operacji o charakterze księgowym zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych za rok 2019, których publikację zaplanowano na 23 kwietnia 2020 roku.

Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.