Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakończyła przegląd podatkowy w grupie kapitałowej GPW, w wyniku którego podjęto decyzję o konieczności zawiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. rezerwy w kwocie 15,5 mln zł, z tytułu potencjalnego zobowiązania wynikającego z podatku VAT w spółce zależnej Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT), podała spółka. GPW posiada pośrednio 100% udziałów w IRGiT.

"5 lutego 2020 r., w związku z corocznym przeglądem podatkowym w grupie kapitałowej GPW, powstała informacja poufna dotyczącą ewentualnej korekty podatku VAT w spółce zależnej, w której posiada pośrednio 100% udziałów. Potencjalna konieczność dokonania korekty będzie mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej GPW. Wysokość potencjalnej korekty jest poddawana obecnie weryfikacji. Spółka zależna zleciła przygotowanie kilku zewnętrznych, niezależnych opinii podatkowych. Po otrzymaniu weryfikacji oraz dodatkowych opinii zostanie podjęta decyzja dotycząca ewentualnej korekty i dalszych działań" - podano wcześniej w osobnym komunikacie, ujawniającym opóźnioną informację poufną.

Zgodnie z polityką zarządzania ryzykiem podatkowym w grupie kapitałowej GPW od 2017 r. rozliczenia podatkowe wszystkich spółek z grupy, w tym IRGiT, podlegają corocznemu przeglądowi prowadzonemu przez niezależną spółkę doradztwa podatkowego. Dodatkowo, po jednym z przeglądów, w celu weryfikacji wskazanego podczas przeglądu ryzyka podatkowego, zarząd IRGiT zlecił niezależnym doradcom dokonanie analiz dotyczących rozpoznania właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego dla celów podatku VAT w przypadku dostaw energii elektrycznej i gazu, jak również rozpoznania momentu powstania prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego oraz kalkulacji potencjalnego wpływu na zobowiązania podatkowe IRGiT ewentualnej zmiany obecnie stosowanego przez IRGiT podejścia, podano również.

"Na podstawie otrzymanych opinii stwierdzono, że podejście stosowane przez IRGIT jest prawidłowe w świetle prawa unijnego, ale na gruncie obowiązujących krajowych przepisów podatkowych może być kontestowane. Bazując na literalnym brzmieniu obowiązujących krajowych przepisów podatkowych, można uznać, że IRGiT niekiedy za wcześnie rozpoznaje obowiązek podatkowy wynikający z faktur dotyczących sprzedaży energii elektrycznej i gazu oraz w niektórych okresach rozliczeniowych zbyt wcześnie rozpoznaje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Skutkiem zastosowania ww. literalnego brzmienia tych przepisów byłaby korekta deklaracji VAT od grudnia 2014 r. (za wszystkie nieprzedawnione okresy), w wyniku której powstałoby zobowiązanie z tytułu podatku VAT oraz odsetki do zapłaty przez IRGiT" - czytamy dalej.

Jednocześnie w otrzymanych opiniach doradcy wskazują, że powyższa kwestia nie jest jednoznaczna i może rodzić rozbieżności interpretacyjne. W ocenie doradców istnieją argumenty pozwalające stwierdzić m.in., że:

? zgodnie z dyrektywą VAT zasady odliczenia podatku naliczonego wg obecnie stosowanej przez IRGiT metody są prawidłowe, a wszystkie warunki do odliczenia podatku VAT naliczonego są spełnione,

? ewentualne zobowiązanie wynikające z przedawnionych, wcześniejszych i nieskorygowanych okresów może być uznane za naruszenie zasady neutralności podatku od towarów i usług.

Ze względu na niepewność dotyczącą kwoty wyżej wymienionego potencjalnego zobowiązania z tytułu podatku VAT, kierując się zasadą ostrożności i zgodnie z MSR 37 "Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe", zarząd IRGiT podjął decyzję o zawiązaniu rezerwy w kwocie 15,5 mln zł na dzień 31 grudnia 2019 r. Rezerwa została utworzona w ciężar kosztów finansowych (zawierających odsetki od zobowiązań podatkowych), wskazano.

"Kwota ww. rezerwy jest najlepszym możliwym szacunkiem zarządu IRGiT dotyczącym potencjalnego zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 r., które należałoby uiścić w przypadku ewentualnej zmiany stosowanej metodologii w zakresie rozpoznania momentu obowiązku podatkowego. IRGiT zamierza potwierdzić prawidłowość dotychczas stosowanego przez siebie podejścia" - czytamy w materiale.

Ponadto istnieje relatywnie niskie ryzyko wynikające z upływu 5-letniego okresu przedawnienia. W przypadku hipotetycznej korekty deklaracji za okres nieprzedawniony (grudzień 2014 r.) IRGiT zobligowana byłaby ponownie wykazać podatek należny zadeklarowany pierwotnie w deklaracji złożonej za listopad 2014 r. i opłaconej w terminie, która już nie podlega korekcie ze względu na upływ przedawnienia. Na podstawie posiadanej przez IRGiT opinii podatkowej, ryzyko przyjęcia poglądu przez właściwe organy, że dokonując potencjalnej korekty IRGiT powinna wykazać i zapłacić dwukrotnie podatek należny jest relatywnie niskie, gdyż interpretacja prawa krajowego niepodlegającego harmonizacji prowadziłaby do naruszenia norm wyższego rzędu wynikających z prawa UE. Działając w interesie akcjonariuszy GPW, na podstawie pkt 92 MSR 37, spółka nie ujawnia szacunkowej kwoty potencjalnego zobowiązania, ponieważ jest w procesie potwierdzania prawidłowości stosowanego podejścia.

Na dzień publikacji niniejszej informacji, IRGiT oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie skargi na wydaną przez organy podatkowe interpretację indywidualną w zakresie momentu powstania prawa do odliczenia podatku VAT, podsumowano.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem