Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Rainbow Tours pozytywnie ocenia niektóre rozwiązania wprowadzane w ramach pakietu osłonowego dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników na czas pandemii, pod kątem poprawy i zabezpieczenia swojej sytuacji płynnościowej. Chodzi m.in. o wydłużenie do 180 dni terminu skuteczności odstąpienia przez podróżnego od umowy, wygaszenie zobowiązań stron umów najmu w galeriach handlowych oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, podała spółka.

"Po dokonaniu analizy, w kontekście potencjalnego wpływu pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność prowadzoną przez grupę kapitałową Rainbow Tours, rozwiązań przewidzianych w ramach tzw. 'Tarczy Antykryzysowej', zarząd spółki ocenia, iż rozwiązaniami najistotniejszymi z punktu widzenia emitenta, przewidzianymi w ramach przedmiotowego programu pomocowego i osłonowego, które mogą mieć bezpośredni wpływ na przeciwdziałanie potencjalnym negatywnym skutkom pandemii na działalność prowadzoną przez emitenta, jako organizatora turystyki i przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, należą niżej wskazane rozwiązania [...]" - czytamy w komunikacie.

Tu spółka wymienia:

(1) wydłużenie do 180 dni terminu skuteczności odstąpienia przez podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej lub jej rozwiązania przez organizatora turystyki.

"W ocenie zarządu spółki wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania będzie miało znaczący i pozytywny wpływ na poprawę i zabezpieczenie sytuacji płynnościowej spółki, co wynika z faktu, iż spółka, jako organizator turystyki zobligowana będzie do zwrotu na rzecz podróżnego poniesionych wpłat w terminie 194 dni od złożenia przez klienta oświadczenia o rezygnacji (tj. skutku prawnego występującego po upływie 180 dni od dnia złożenia rezygnacji plus standardowe 14 dni na faktyczny zwrot środków). Wprowadzone rozwiązanie powoduje wydłużenie terminu na zwrot przez emitenta środków wpłaconych przez klientów, a z drugiej strony promuje opcję vouchera na przyszłe świadczenia turystyczne, jako że w większości przypadków klienci preferują możliwość przepisania się na imprezy turystyczne w okresie wakacyjnym, niż długie oczekiwanie na zwrot pieniędzy" - czytamy w raporcie.

(2) Wygaszenie wzajemnych zobowiązań stron umów najmu w galeriach handlowych.

"W ocenie zarządu spółki wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania będzie miało wpływ na poprawę i zabezpieczenie sytuacji płynnościowej spółki, poprzez wygaszenie - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami - zobowiązań spółki dotyczących płatności kosztów czynszów w odniesieniu do lokali wynajmowanych na potrzeby prowadzonych w galeriach handlowych (spełniających wymóg powierzchni wskazany w przepisie) salonów firmowych Rainbow" - skomentowano.

(3) Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

"W ocenie zarządu spółki wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania i możliwość jego ostatecznego zastosowania przez spółkę może mieć dodatkowy wpływ na poprawę i zabezpieczenie sytuacji płynnościowej spółki, poprzez ograniczenie kosztów wynagrodzeń (obniżenie wynagrodzeń pracowników objętych okresem przestoju ekonomicznego maksymalnie o 50%; obniżenie wymiaru etatu i wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy maksymalnie o 20%) oraz uzyskanie dofinansowania na realizację części wypłat wynagrodzeń" - czytamy dalej.

(4) Pakiet pomocowy w ramach systemu instytucji rozwoju, w tym w szczególności w zakresie działań i kompetencji przewidzianych dla Banku Gospodarstwa Krajowego.

"Na dzień publikacji niniejszego raportu zarząd emitenta jest w trakcie dokonywania szczegółowej oceny rozwiązań przewidzianych w ramach systemu instytucji rozwoju i możliwości ich zastosowania na potrzeby związane z minimalizacją negatywnych skutków pandemii" - podał Rainbow.

Ponadto, zarząd ocenia, iż dodatkowy, ewentualny wpływ na przeciwdziałanie potencjalnym negatywnym skutkom pandemii mogą mieć w szczególności następujące rozwiązania przewidziane w ramach przedmiotowego programu pomocowego i osłonowego:

- odroczenie do dnia 1 czerwca 2020 roku terminu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy,

- odroczenie o 3 miesiące terminu płatności bieżących składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres od lutego do kwietnia 2020 roku, na podstawie wniosku składanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach uproszczonych form pomocy,

- zniesienie kosztów opłaty prolongacyjnej i odsetek w ramach procesów odraczania terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT, VAT) oraz zniesienie kosztów opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych (składek ZUS) - w procesie wydania przez właściwy organ stosownych decyzji nie będą naliczane opłaty prolongacyjne (liczone standardowo od kwoty podatku lub zaległości podatkowej), wymieniono.

W połowie marca Rainbow Tours oceniał, że pomimo rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, zakłada możliwość utrzymania zyskowności wynikowej spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020. W ocenie zarządu, sytuacja finansowa spółki była stabilna i posiadała ona zabezpieczone finansowanie na funkcjonowanie w najbliższych miesiącach.

Rainbow Tours to operator turystyczny zajmujący się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, biletów lotniczych, autokarowych, promowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.