Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Potencjalna skala spadku przychodów krajowych i z eksportu (dostawy, dzierżawy i "aftermarket") Famuru może obniżyć łączne przychody w 2020 r. o ok. 16% względem wstępnie zakładanych przychodów na rok 2020 sprzed wystąpienia pandemii COVID-19, podała spółka.

"Biorąc pod uwagę ogólną sytuację rynkową i pojawiające się w domenie publicznej informacje ze strony kontrahentów o rozważanej przez podmioty branżowe rewizji założeń budżetowych na rok 2020 w części dotyczącej planowanych inwestycji można spodziewać się, że ich poziom będzie ulegał ograniczeniu. Dodatkowo zmniejszone wydobycie oraz zmiana organizacji pracy u głównych kontrahentów emitenta na skutek pandemii COVID-19 może przekładać się na obniżenie przychodów Grupy emitenta m. in. z tytułu dzierżaw oraz usług serwisowych ('aftermarket'). W dniu 2 kwietnia 2020 roku jeden z głównych kontrahentów emitenta, którego udział w sprzedaży Grupy Famur za rok 2019 wyniósł ok. 22%, ogłosił wystąpienie w swojej spółce stanu siły wyższej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz związanymi z tym ograniczeniami, działaniami rządów państw i przedsiębiorstw na świecie. W związku z dużym poziomem ogólności komunikatu emitent zwróci się do tego kontrahenta o wskazanie, czy ogłoszony przez niego stan siły wyższej może wpływać na wzajemne zobowiązania kontraktowe, a jeśli tak, to w jaki sposób i na jakiej podstawie" - czytamy w komunikacie.

Potencjalna skala spadku przychodów krajowych i z eksportu (dostawy, dzierżawy i "aftermarket") z powyższych przyczyn może obniżyć łączne przychody spółki w roku 2020 o ok. 16% względem wstępnie zakładanych przychodów na rok 2020 sprzed wystąpienia pandemii COVID-19, wskazano dalej.

W celu dostosowania struktury kosztów do oczekiwanych potrzeb rynkowych wynikających z ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego i sytuacji na rynku węgla, na które nałożyły się problemy związane z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, Famur rozpoczął na początku roku 2020 analizę kosztów, w tym struktury zatrudnienia w obszarze centralnych funkcji wsparcia w Famurze. 13 marca 2020 r. powiadomiono stronę społeczną o planowanych zwolnieniach grupowych obejmujących 84 etaty w obszarze centralnych funkcji wsparcia w Famurze (względem 2 622 przeciętnego zatrudnienia w 2019 r.). Po spełnieniu wszystkich przewidzianych prawem procedur związanych ze zwolnieniami grupowymi z końcem marca 2020 r. rozpoczęto wręczanie wypowiedzeń, podkreślono.

"Do momentu publikacji niniejszego raportu działalność emitenta nie została znacząco zakłócona. Produkcja oraz dostawy zamówionych przez kontrahentów maszyn i urządzeń przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem i nie zgłoszono przypadków od odbiorców zmiany zakresu, wstrzymania czy rezygnacji z realizowanych aktualnie zamówień. Stan zapasów jest na bieżąco monitorowany i wszelkie niezbędne zamówienia są składane z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zapewnienia ciągłości i stabilności dostaw niezbędnych do utrzymania produkcji. Nie zanotowano również istotnych przypadków przerwania czy opóźnienia w pracach zleconych kooperantom emitenta. Stan absencji wśród wszystkich pracowników emitenta związany ogólnie z chorobą lub koniecznością opieki nad dzieckiem także nie odbiega istotnie od średniej obserwowalnej sprzed stanu pandemii COVID-19" - czytamy dalej.

W celu minimalizacji ryzyka nieterminowego lub braku spływu należności Famur wprowadził wzmożoną analizę płynności i również w tym obszarze nie odnotowano istotnych odchyleń od stanu sprzed wystąpienia pandemii COVID-19. Pojawiło się jednak ryzyko ewentualnych opóźnień w spłacie wymaganych należności od jednego z istotnych kontrahentów krajowych (udział w obrotach grupy za 2019 rok wyniósł ok. 24%). Ze względu na znaczący udział wszystkich należności od tego kontrahenta, które na dzień sporządzenia raportu w znaczącej części nie są jeszcze wymagalne, Famur monitoruje to ryzyko i pozostaje w stałym kontakcie z kontrahentem. Spółka pozostaje również w stałym kontakcie z instytucjami finansującymi jej działalność i dotychczas nie została zgłoszona z ich strony żadna chęć zmiany istniejących warunków umów czy postawienie ich w stan wymagalności.

"W całej grupie kapitałowej zarejestrowano trzy zgłoszenia (jedno ze spółki zależnej oraz dwa ze spółki stowarzyszonej emitenta) o zaburzeniach w realizacji trzech niezależnych kontraktów na rynkach zagranicznych (Francja, Holandia i Bułgaria) bezpośrednio związane z wprowadzonymi na skutek rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 ograniczeniami w funkcjonowania kopalń (Francja, Bułgaria), gdzie realizowane są kontrakty, a także ograniczeniami w przemieszczaniu się transgranicznym osób (Holandia). Ponadto zaburzenia w realizacji końcowego etapu (tj. montażu) występują w kontrakcie, realizowanym przez emitenta na rynku chińskim, które ze względu na czas i okoliczności ich wystąpienia również należy łączyć w pośredni sposób z panującą globalnie pandemią. Na dzień przekazania niniejszego raportu do informacji publicznej brak jest wystarczających przesłanek świadczących o tym, że wpływ powyższych przypadków związanych z realizowanymi kontraktami na bieżącą lub przyszła sytuację grupy kapitałowej emitenta może mieć charakter istotny" - czytamy w materiale.

Dążąc do ograniczania kosztów działalności, a także uwzględniając postulaty od niektórych pracowników dotyczące ich obaw o stanu zdrowia w sytuacji wykonywania pracy w obliczu zagrożenia epidemiologicznego, Famur w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Famur S.A. zmienił organizację działalności operacyjnej i wprowadził w wybranych oddziałach przerwę urlopową w okresie 6-10 kwietnia 2020 r., podsumowano.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 229 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.