Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - W rejestrze REGON na koniec 2019 r. wpisanych było 1,5 mln podmiotów gospodarki narodowej zlokalizowanych na obszarach przygranicznych na terenie Polski, co stanowiło 33,4% ogólnej liczby podmiotów w kraju (4,5 mln). W porównaniu z rokiem 2018 w analizowanej strefie liczba podmiotów zwiększyła się o 40,5 tys., tj. o 2,8% (w kraju - o 3,3%), a w odniesieniu do 2012 r. odnotowano wzrost o 137,5 tys. - tj. o 10% (w kraju o 13,4%), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W strefie przygranicznej Polski na 1 000 ludności przypadało w 2019 r. 111 podmiotów, czyli poniżej średniej krajowej, która wyniosła 117,5. W poprzednim roku wskaźniki te wyniosły odpowiednio: 107,9 i 113,6.

"Najwięcej podmiotów na 1000 ludności w 2019 r. odnotowano w strefie przy granicy morskiej - 135,3 (przed rokiem - 131), następnie przy granicy z Niemcami - 129,6 (w 2018 r. 126,4). W strefie przy pozostałych odcinkach granicy liczba podmiotów na 1 000 ludności była mniejsza niż średnia dla obszaru przygranicznego Polski jako całości. Najmniejsza liczba podmiotów na 1 000 ludności wystąpiła przy granicy z Ukrainą - 76,5, następnie w strefie przy granicy z Litwą - 83,8 (przed rokiem odpowiednio: 74,2 i 81,4). [...] Spośród poszczególnych części obszaru przygranicznego w 12 województwach, najwięcej podmiotów na 1000 ludności przypadało na strefy w: zachodniopomorskim (140,8), następnie pomorskim (138,8) i lubuskim (121,8). Wartości te były wyższe aniżeli wskaźniki dla poszczególnych województw 'ogółem', które wyniosły odpowiednio: 134,4; 131,4; 115,7" - czytamy w informacji.

Zdecydowana większość podmiotów strefy przygranicznej na koniec 2019 roku należała do sektora prywatnego (95,7% wobec 95,9% w kraju).

"W rejestrze REGON w końcu 2019 roku wpisanych było 130,3 tys. spółek handlowych prowadzących działalność gospodarczą na terenie strefy przygranicznej, tj. 25% ogółu zarejestrowanych w kraju. [...] W grupie spółek handlowych istotną rolę odgrywają spółki z udziałem kapitału zagranicznego, których obecność może świadczyć o atrakcyjności inwestycyjnej danego regionu. Liczba podmiotów gospodarki narodowej działających w 2019 r. na obszarach przygranicznych w formie spółek z udziałem kapitału zagranicznego (17 290) stanowiła 13,3% ogółu spółek handlowych strefy (w kraju odsetek ten wyniósł 14,8%). Ich liczba zwiększyła się w porównaniu z poprzednim rokiem o 147 jednostek, tj. o 0,9% (w kraju o 3,3%)" - czytamy także.

Wśród podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON (stan na 31 grudnia 2019 r.) i prowadzących działalność na terenie strefy przygranicznej Polski, znaczny odsetek stanowiły podmioty gospodarki narodowej należące do sekcji 2: handel; naprawa pojazdów samochodowych - 21% (w kraju - 21,9%), budownictwo - 14,1% (13%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 8,8% (w kraju - 10,5%) oraz przetwórstwo przemysłowe - 8,7% (8,5%). Podmioty z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo miały największy udział (powyżej 10%) w każdej z poszczególnych części strefy analizowanej według krajów sąsiadujących oraz przy granicy morskiej, przy czym w strefie przygranicznej ze Słowacją znaczny udział stanowiły również podmioty zaliczane do sekcji przetwórstwo przemysłowe (11%), podał także GUS.

W strefie przygranicznej na terenie Polski znajdują się 144 powiaty. Obejmują one obszar ponad 114 tys. km2 (około 36,6% powierzchni Polski), który zamieszkuje ponad 13,6 mln osób (35,4% ludności Polski).

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem