Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek Senatu do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w tym m.in. doprecyzował przepisy dotyczące postojowego, bezpłatnego korzystania z internetowych stron rządowych oraz przedłużenia kadencji organów związków sportowych.

Nad zgłoszonymi kilkudziesięcioma poprawkami Senatu, Sejm głosował w dwóch blokach, zgodnie z rekomendacjami sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Zaproponowane przez Senat i przyjęte przez Sejm poprawki zakładają m.in. poszerzenie kręgu uprawnionych do bezpłatnego uzyskania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i na koncie o prezesa Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnika prezesa Rady Ministrów właściwego do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych. Uprawnienia do weryfikacji stanu konta ubezpieczonego uzyska także Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Wprowadzone poprawki doprecyzowują także podstawy emitowania przez PFR obligacji objętych gwarancjami Skarbu Państwa, wyłączają gwarancje dla tych obligacji spod reżimu ustawy o poręczeniach i gwarancjach (ze względu na konieczność podjęcia natychmiastowych działań). Zwalniają PFR z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia do gwarancji i wniesienia opłaty prowizyjnej oraz zakładają, że jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, nie będzie możliwe, wierzytelności Skarbu Państwa, powstałe z tytułu gwarancji zostaną wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju umorzone przez Radę Ministrów.

Zaakceptowane przez Sejm poprawki wprowadzają także odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia przy ubieganiu się o wsparcie finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Doprecyzowują także przepisy dotyczące bezpłatnego korzystania ze stron internetowych jednostek sektora finansów publicznych lub innych stron internetowych, określonych w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, zaznaczając że nie wpływa ono na wykorzystanie przez abonenta limitu transmisji danych w ramach pakietu, chyba że abonent przebywa poza granicami i korzysta przy przeglądaniu tych stron z roamingu.

Sejm poparł poprawkę Senatu, zakładającą prawo do 'postojowego' dla przedsiębiorców, którzy prowadzili (lub zawiesili) działalność przez 1 lutego, a ich przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy niż w miesiącu poprzednim. Prawo do postojowego przysługuje także zatrudnionym na umowach cywilno-prawnych (w przypadku niższych przychodów).

Jedna z przyjętych poprawek zakłada zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.,

dla mikroprzedsiębiorców, którzy:

- przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

- w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

- w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych

W przypadku małych przedsiębiorców zwolnienie będzie przysługiwać w wysokości 50% należnych składek, jeżeli:

- przed 1 lutego 2020 r. i na 29 lutego 2020 r.,

- w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

- w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Zgodnie z przyjętymi do ustawy poprawkami przychód z tytułu umorzenia pożyczki ani przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie będą stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Doprecyzowano, że przedsiębiorca by uzyskać prawo do wsparcia, będzie miał obowiązek prowadzenia działalności i utrzymania stanu zatrudnienia w okresie, jakiego dotyczy udzielane wsparcie.

Sejm poparł także poprawkę Senatu, zakładającą możliwość zwoływania i odwoływania przez organy samorządu terytorialnego obrad, sesji, posiedzeń czy zgromadzeń, a także możliwością podejmowania rozstrzygnięć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie.

Wprowadzono też możliwość przedłużenia kadencji organów związków sportowych, których zakończenie przypadałoby na czas trwania epidemii. (W przypadku upływu kadencji organów do dnia 30 czerwca 2021 r. ulegałaby ona przedłużeniu nie dłużej jednak niż do 30 września 2021 r.).

Sejm poparł poprawkę, zakładającą przesunięcie o rok terminu ewaluacji działalności naukowej pracowników naukowych, zgodził się także na tworzenie kierunków lekarskich i lekarsko dentystycznych na uczelniach, mających prawo do przyznawania tytułu doktora nauk medycznych. Stan ten ma jednak obowiązywać tylko do 31 grudnia 2022 (rok 2022/2023 byłby ostatnim rokiem przyjęć na takie studia).

Sejm nie zaakceptował poprawki Senatu, zakładającej przyznanie prawa do zasiłku opiekuńczego dla opiekunów dzieci do 12 roku życia oraz dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia na czas zamknięcia placówek oświatowych.

Nie zgodził się też na zwiększenie ryczałtu szpitalnego w tym roku, ani na wprowadzenie obowiązkowych, cotygodniowych dla części pracowników ochrony zdrowia i odpłatnych testów dla wszystkich zainteresowanych. Nie poparli idei utworzenia Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Rozprzestrzeniania się Wirusa SARS-CoV-2.

Akceptacji Sejmu nie zyskała także poprawka, dotycząca kadencji organów uczelni wyższych, które upływają nie później niż 31 grudnia 2020 r. Jak podkreślał przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Henryk Kowalczyk rozwiązanie to "wybiega zbyt daleko w przyszłość".

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zakłada wprowadzenie "wakacji składkowych" dla przedsiębiorstw, zatrudniających od 10 do 49 ubezpieczonych, czyli możliwość pokrycia obowiązkowych składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowy cywilnoprawne) będą mieli prawo do świadczenia postojowego (3 miesiące).

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) ma oferować przedsiębiorcom wsparcie służące zachowaniu płynności finansowej. Przede wszystkim dotyczyć to będzie sektora transportowego (utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej). Pomoc polegać będzie również na udzielaniu przedsiębiorstwom pożyczek z 15 miesięczną karencją w spłacie.

Inne rozwiązania zaproponowane w ustawie:

- Zwolnienie spółdzielni socjalnych ze składek wszystkich płatników, bez względu na liczbę pracowników.

- Wprowadzenie do programu pożyczkowego BGK "Pierwszy biznes ? wsparcie w starcie" ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek.

- Możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego dla wszystkich przedsiębiorców (ostateczne rozwiązania mają być wynikiem negocjacji stron umowy kredytu).

- Nielimitowany dostęp do "publicznych" stron internetowych w usługach komórkowych. Chodzi m.in. o domenę gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną oraz e-learning pozwalający na zdalną pracę nauczycieli i uczniów.

- Zabezpieczenie przed przymusem egzekucyjnym (w ramach postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych oraz egzekucji administracyjnej) środków kierowanych na powstrzymanie COVID-19.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.