Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze CCC zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję do 13 700 000 akcji nowych akcji serii I i J po cenie nie niższej niż 30 zł za sztukę z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru, wynika z podjętych uchwał. Spółka oczekuje, że z emisji pozyska ok. 400-500 mln zł, z przeznaczeniem na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności .

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 0,2 zł oraz nie wyższą niż 1 370 000 zł do kwoty nie niższej niż 4 116 800,2 zł oraz nie wyższej niż 5 486 800 zł poprzez emisję nie mniej niż dwóch, ale nie więcej niż 13 700 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,1 zł każda (akcje nowej emisji) w tym: (a) nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,1 zł każda oraz (b) nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 0,1 zł każda" - czytamy w podjętej uchwale.

Akcje nowej emisji uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2019, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r., na równi z pozostałymi akcjami spółki. W interesie spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji.

Akcjonariusze zdecydowali również, że cena emisyjna akcji nowej emisji nie może być niższa niż 30 zł za jedną akcję nowej emisji oraz, że cena emisyjna akcji serii J będzie równa cenie emisyjnej akcji serii I.

Emisja akcji nowej emisji ma nastąpić w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty.

"Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji nowej emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy spółki może zapewnić spółce możliwość najszybszego (zgodnie z oczekiwaniami spółki - w terminie kilku tygodni od dnia zwołania walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem sytuacji rynkowej oraz ograniczeń wynikających z właściwych przepisów prawa) pozyskania wymaganego dodatkowego finansowania w oczekiwanej przez spółce kwocie wynoszącej około 400-500 mln zł, z przeznaczeniem na kapitał obrotowy spółki" - czytamy w opinii zarządu do uchwały.

Według zarządu alternatywny, proces podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru oraz przygotowaniem i zatwierdzeniem obowiązkowego prospektu emisyjnego mógłby zająć nie mniej niż ok. 4-6 miesięcy przy braku oczywistych przewag realizacji takiego scenariusza, co w obecnej sytuacji gospodarczej, w szczególności w związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia pandemią koronawirusa COVID-19 oraz podjętymi w związku z nią działaniami rządu Polski i innych państw oraz brakiem możliwości przewidzenia przez zarząd jej dalszej ewolucji i wpływu na sytuację gospodarczą, zarówno sytuację spółki, jak i sytuację ogólną, mogłoby być okresem zbyt długim w kontekście zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb płynnościowych spółki.

"Zamiarem spółki jest przeznaczenie środków pozyskanych z emisji akcji nowej emisji na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, w kontekście istotnego obniżenia oczekiwanych przychodów w pierwszej połowie 2020 roku, wynikających z decyzji administracyjnych związanych z czasowym zamknięciem sklepów stacjonarnych na kluczowych krajowych rynkach spółki" - czytamy także.

Zarząd podkreślił, że wpływy z emisji akcji nowej emisji w oczekiwanej kwocie około 400-500 mln zł powinno utrzymać adekwatną sytuację płynnościową, przy założeniu przyśpieszenia wzrostu sprzedaży e-commerce, wykorzystania programów pomocowych zapowiadanych przez organy publiczne, odnośnych uzgodnień z instytucjami finansującymi oraz współpracy z kluczowymi kontrahentami.

"W przypadku przedłużania się w istotny sposób efektów pandemii koronawirusa na nastroje konsumenckie poza rok 2020, o których mowa w szczególności powyżej, spółka rozważy upłynnienie strategicznych aktywów, w tym pakietu 20-25% akcji w spółce eObuwie.pl S.A., w formie transakcji prywatnej bądź na rynku publicznym, przy czym decyzje w tym zakresie zostaną podjęte przez spółkę po przeprowadzeniu stosownych analiz spółki" - podano także.

"Pozyskując środki na kapitał obrotowy i poprawiając efektywność operacyjną, możemy i chcemy wyjść z tego kryzysu wzmocnieni. Kadra zarządzająca pokazała swoją szybkość reakcji, zaangażowanie i gotowość do zmian. Wierzę w wartość oraz potencjał spółki, a oferta nabycia akcji nowej emisji w mojej ocenie jest atrakcyjna, dlatego z pewnością do niej przystąpię z intencją objęcia pakietu akcji, który pozwoli na zachowanie co najmniej dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce. Moim głównym celem jest zapewnienie, by z obecnego kryzysu pandemicznego CCC wyszło ze wzmocnionymi fundamentami" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej i kluczowy akcjonariusz CCC Dariusz Miłek, cytowany w osobnym komunikacie.

Wcześniej tj. na początku kwietnia Dariusz Miłek - pośrednio największy akcjonariusz CCC - potwierdził chęć objęcia 1/3 emisji nowych akcji.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.