Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Bank Pekao odnotował 186,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 242,34 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Zysk netto grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy banku w I kwartale 2020 r. wyniósł 186,9 mln zł i w warunkach porównywalnych wzrósł o 12,5% r/r, głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi działalności komercyjnej oraz kontynuowanej ścisłej kontroli kosztów działania. Nominalny zysk netto był niższy o 22,9% r/r, głównie z powodu zawiązania w I kwartale 2020 r. rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia (120 mln zł) oraz na restrukturyzację sieci oddziałów (24 mln zł) a także wyższych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, związanych z pandemią koronawirusa COVID-19 (około 200 mln zł)" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 428,25 mln zł wobec 1 300,4 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 614,39 mln zł wobec 603,58 mln zł rok wcześniej.

"Wynik z tytułu odsetek osiągnięty w I kwartale 2020 r. wyniósł 1 428,3 mln zł i był wyższy o 127,9 mln zł tj. 9,8% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I kwartale 2019 r., głównie dzięki wyższym wolumenom, zarówno kredytowym jak i depozytowym oraz wyższej marży. Pozytywna dynamika działalności komercyjnej pozwoliła zminimalizować efekt spadku oprocentowania portfela obligacji skarbowych. Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w I kwartale 2020 r. wyniósł 614,4 mln zł i był wyższy o 10,8 mln zł tj. 1,8% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I kwartale 2019 r., głównie dzięki wyższym przychodom związanym z transakcjami walutowymi z klientami, spowodowanym wzrostem wolumenu transakcji we wszystkich segmentach biznesowych oraz wyższym prowizjom z działalności brokerskiej i pozostałym prowizjom transakcyjnym" - czytamy dalej.

Pozostałe dochody wyniosły 29,1 mln zł i były niższe o 13,7 mln zł w porównaniu do I kwartału 2019 r., na co wpływ miał spadek wyceny udziałów w VISA Inc., rezerwa restrukturyzacyjna dotycząca likwidacji oddziałów oraz darowizna przekazana na rzecz szpitali na wsparcie walki z pandemią koronawirusa COVID-19, podano także.

Dochody z działalności operacyjnej grupy osiągnięte w I kwartale 2020 r. wyniosły 2 071,8 mln zł i były wyższe o 6,4% r/r głównie dzięki przyspieszeniu dynamiki dochodów podstawowych (wzrost o 7,3% r/r). Dynamika dochodów komercyjnych, na które składają się dochody z produktów grupy oferowanych w sieci banku, wyniosła 11% r/r kompensując spadek pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych netto.

Bank podał, że koszty z działalności operacyjnej w I kwartale 2020 r. wyniosły 999,6 mln zł i z wyłączeniem kosztów rezerw restrukturyzacyjnych były wyższe o 0,7% r/r, znacząco poniżej inflacji oraz pomimo kosztów ponoszonych inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację oraz dodatkowych kosztów ponoszonych w związku z pandemią koronawirusa. Nominalnie koszty były wyższe o 140,9 mln zł tj. 16,4% w porównaniu do kosztów osiągniętych w I kwartale 2019 r., głównie ze względu na zawiązanie rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia i restrukturyzację sieci oddziałów w wysokości 134,6 mln zł.

"Składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w I kwartale 2020 r. wyniosły 250,7 mln zł i były niższe o 142,5 mln zł niż w I kwartale 2019 r. Podatek od niektórych instytucji finansowych w I kwartale 2020 r. wyniósł 156,5 mln zł i był wyższy o 7,6 mln zł, tj. 5,1% niż w I kwartale 2019 r. ze względu na wzrost aktywów grupy o 10,5%" - czytamy dalej.

"Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. osiągnięty w I kwartale 2020 r. wyniósł 330,9 mln zł i był wyższy o 221,3 mln zł tj. o ponad 100% niż w analogicznym okresie 2019 r. z powodu utworzenia dodatkowych odpisów związanych z pandemią wirusa COVID-19 zgodnie z zasadami MSSF9. Odpis z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, związany z pandemią koronawirusa COVID-19 został utworzony na podstawie prognozowanego pogorszenia parametrów ryzyka portfela kredytowego w wysokości około 200 mln zł, i został oszacowany w oparciu o scenariusze makroekonomiczne zakładające recesję gospodarczą w Polsce w 2020 r." - czytamy w raporcie.

"Bank Pekao S.A. w obliczu epidemii i spodziewanego znaczącego spadku aktywności gospodarczej kontynuuje swoje ostrożne, konserwatywne podejście do zarządzania ryzykiem i już w pierwszym kwartale zawiązał rezerwy w związku z pandemią COVID-19 na poziomie ok. 200 mln zł. W związku z tym łączny wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe w I kwartale 2020 r. wyniósł 331 mln zł i był trzykrotnie wyższy niż w analogicznym okresie 2019 r. W efekcie koszty ryzyka w I kwartale 2020 r. wyniosły 0,83%, natomiast w warunkach porównywalnych wyniosłyby ok. 0,33%, co potwierdza bardzo dobrą jakość portfela" - napisano w komunikacie.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) wyniósł 48,3% w I kw. wobec 44,1% rok wcześniej. Z wyłączeniem kosztów zawiązania rezerw restrukturyzacyjnych w I kwartale 2020 r. wskaźnik ten wyniósł 41,6% i był o 2,5 pkt proc. niższy r/r.

Aktywa razem banku wyniosły 217,36 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 196,64 mld zł na koniec I kw. 2019 r.

"Pierwszy kwartał 2020 roku jest zapowiedzią trudnego dla światowej i polskiej gospodarki roku. Pekao wchodzi w ten okres bardzo dobrze przygotowany, z odpowiednio zbilansowanym profilem biznesowym, wysoko skapitalizowany i z dobrej jakości portfelem kredytowym. Jednocześnie bank na przestrzeni ostatnich lat oraz ostatnich miesięcy naznaczonych pandemią COVID-19 podjął szereg działań w zakresie transformacji operacyjno-cyfrowej, dzięki którym możemy być blisko naszych klientów w obliczu epidemii. Mamy solidne podstawy, by twierdzić, że Pekao jest bardzo dobrze przygotowany na wymagające warunki otoczenia biznesowego, których obecnie doświadczamy" - powiedział p.o. prezesa Banku Pekao Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 113,1 mln zł wobec 259,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Banku Pekao utrzymuje solidną bazę kapitałową - na poziomie Tier 1 i TCR odpowiednio 14,5% i 16,4% oraz bezpieczny profil płynnościowy i finansowania - relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 88% oraz wskaźnik LCR na poziomie 178%, podano w komunikacie.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem