Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 26,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 59,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"W I kwartale 2020 roku grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 26,4 mln zł, co oznacza spadek o 33,1 mln zł (tj. 55,7%) w stosunku do I kwartału 2019 roku. Na niższy zysk netto wpłynął wyższy wyniku z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych o 65,2 mln zł. Z drugiej strony, grupa zanotowała mocny wzrost przychodów podstawowych (suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu opłat i prowizji), które były wyższe o 31,7 mln zł (tj. 7,7%) i osiągnęły poziom 442,9 mln zł" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 301,96 mln zł wobec 277,35 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 140,99 mln zł wobec 133,86 mln zł rok wcześniej.

Bank podał, że przychody odsetkowe w I kw. roku były wyższe o 14,1 mln zł (tj. 4,2%) r/r wyniosły 352,8 mln zł. Odsetki od należności od klientów stanowiące główne źródło przychodów odsetkowych, osiągnęły poziom 243,6 mln zł i były wyższe o 3,8 mln zł (tj. 1,6%) w stosunku do I kwartału 2019 roku. Koszty z tytułu odsetek w I kw. roku spadły o 10,5 mln zł (tj. 17,1%) r/r. Największa zmiana dotyczyła niższych kosztów odsetkowych od zobowiązań wobec banków, które spadły o 17,9 mln zł (tj. 79,4%). Z drugiej strony zobowiązania wobec klientów stanowią główne źródło kosztów odsetkowych, wzrosły o 6,7 mln zł (tj. 17,8%) przede wszystkim w segmencie bankowości indywidualnej (z powodu wyższych wolumenów).

Wynik z tytułu opłat i prowizji był wyższy o 5,3% r/r.

"Powyższy wzrost dotyczył segmentu bankowości instytucjonalnej, głównie w powtarzalnych obszarach działalności - bankowości transakcyjnej (głównie produkty i rozwiązania dotyczące zarządzania płynnością) i powierniczej. Jednocześnie grupa odnotowała istotny wzrost wyniku prowizyjnego z tytułu działalności maklerskiej, w wyniku przyrostu liczby rachunków maklerskich klientów (+5,8% r./r.) oraz zwiększonej aktywności klientów. Wynik prowizyjny w segmencie bankowości detalicznej zanotował spadek w związku z niższym wynikiem prowizyjnym z tytułu kart płatniczych i kredytowych (głównie w wyniku niższych przychodów z tyt. FX)" - czytamy dalej.

Pozostałe dochody operacyjne (tj. dochody pozaodsetkowe i pozaprowizyjne) wyniosły 92,8 mln zł wobec 125,8 mln zł w I kw. 2019 roku (spadek 26,3% r/r). Bank podał, że niższe pozostałe dochody operacyjne wynikały z istotnego spadku wyniku z instrumentów pochodnych, głównie na stopę procentową w wyniku obniżenia stóp referencyjnych przez banki centralne w Polsce i Stanach Zjednoczonych, częściowo skompensowanego wyższym wynikiem na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych dzięki aktywnemu wykorzystaniu wysokiej zmienności polskiego rynku długu.

Koszty działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją w wysokości 376,2 mln zł wobec 384 mln zł w I kw. 2019 r. - spadek o 7,7 mln zł (tj. 2%), głównie z powodu niższych kosztów nadzoru i opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

"Koszty poniesione na rzecz BFG wyniosły 89 mln zł w związku z zaksięgowaniem w I kw. 2020 roku kosztu rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji i kwartalnej składki na fundusz gwarantowania depozytów (w porównaniu do 95,4 mln zł zaksięgowanych w I kwartale ubiegłego roku). Zatrudnienie w grupie w omawianym okresie spadło o 169 etaty" - czytamy także.

Bank poinformował, że wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w wysokości -93,5 mln zł wobec -28,3 mln zł w I kw. 2019 roku (tj. wzrost o 65,2 mln zł) był spowodowany głównie utworzeniem dodatkowych odpisów w wysokości ok. 42 mln zł w związku ze zmianą sytuacji gospodarczej w Polsce wywołanej ogłoszeniem stanu pandemii.

"W przypadku bankowości instytucjonalnej, bank przeprowadził dodatkowy przegląd sektorów i pojedynczych klientów, w efekcie którego zostały zaktualizowane ratingi ryzyka dłużnika, co skutkowało wzrostem odpisów na należności znajdujące się w Etapie 1 i 2. Zmiana ratingu ryzyka dłużnika odzwierciedla m.in. bieżące uwarunkowania rynkowe, perspektywy dla branż oraz historyczne i prognozowane dane finansowe. Natomiast w przypadku bankowości detalicznej, wzrost odpisów powodowany jest m.in. przez działanie modeli behawioralnych odzwierciedlających obserwowane zmiany zachowań klientów, co finalnie wpływa na wzrost prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązań" - podano w raporcie.

Koszty ryzyka wyniosły 93 mln zł w I kw. br. wobec 28 mln zł rok wcześniej

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 70% na koniec I kw. br. wobec 71% rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) wyniósł 6,7% w I kw. wobec 8,3% w I kw. 2019 r/

Aktywa razem banku wyniosły 62,28 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 51,98 mld zł na koniec 2019 r.

Wartość należności od klientów na koniec I kw. 2020 roku wyniosła 24,4 mld zł i była wyższa o 665 mln zł (tj. 2,8%) w stosunku do końca 2019 roku.

"Wartość kredytów netto w segmencie bankowości instytucjonalnej, będąca sumą należności od podmiotów sektora finansowanego i od podmiotów sektora niefinansowego - klienci instytucjonalni, wzrosła do 17,2 mld zł, czyli o 820 mln zł (tj. 5%) w porównaniu do końca 2019 roku. Po wyłączeniu lokat stanowiących zabezpieczenie instrumentów pochodnych, wartość kredytów udzielonych klientom instytucjonalnym wzrosła o 2,2% w stosunku do końca ubiegłego roku. Powyższy wzrost dotyczył klientów korporacyjnych oraz bankowości przedsiębiorstw i wynikał głównie z nowych transakcji" - czytamy w raporcie.

Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym spadł wobec stanu na koniec grudnia 2019 roku o 155 mln zł (tj. 2,1%) i wyniósł 7,2 mld zł. Bank wyjaśnił, że za spadek wolumenów kredytowych odpowiadały niższe należności z tytułu kart kredytowych, częściowo skompensowane przez wzrost kredytów hipotecznych (sprzedaż wzrosła z 112,1 mln zł w IV kwartale 2019 roku do 121,7 mln zł w I kwartale 2020 roku).

Wartość zobowiązań wobec klientów na koniec I kw. 2020 roku wyniosła 46 mld zł i była wyższa o 6,2 mld zł (tj. 15,6%) w porównaniu do końca 2019 roku.

"Największy udział w tym wzroście miały zobowiązania wobec klientów instytucjonalnych, które były wyższe o 5,2 mld zł (tj. 19,8%) w stosunku do końca ubiegłego roku. Powyższy wzrost wynikał ze zwiększonych działań akwizycyjnych, który dotyczył klientów niefinansowych oraz ze zwiększonego salda depozytów posiadanych przez instytucje finansowe (głównie TFI), ze względu na dużą skalę umorzeń jednostek uczestnictwa. Jednocześnie, zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły o 809 mln zł (tj. 6%) w stosunku do końca 2019 roku, w wyniku napływu środków na rachunki bieżące (liczba klientów ze zdefiniowanej grupy docelowej wzrosła o 3% kw./kw.). Na całkowitą zmianę pozycji wpłynęła również deprecjacja złotego" - czytamy także.

Bank podał w komunikacie, że kontynuuje rozwój i zwiększa wsparcie dla klientów w związku z COVID-19. Z możliwości odroczenia spłaty kredytów skorzystało już 11 tys. klientów dotkniętych skutkami pandemii. Bank uczestniczy także aktywnie w rządowych programach pomocowych.

"Czas pandemii wymaga od nas zdefiniowania na nowo naszych priorytetów. W tym bezprecedensowym okresie musimy zadbać zarówno o bezpieczeństwo pracowników, jak i zapewnić klientom wsparcie płynnościowe poprzez finansowanie ich działalności oraz profesjonalne doradztwo. Pamiętaliśmy również o tych, którzy na pierwszej linii frontu walczą o zdrowie Polaków. Ponad tysiąc wolontariuszy dostarczyło 8 300 posiłków dla ratowników w Warszawie i Olsztynie w ramach akcji Cisi Bohaterowie" - powiedział prezes Citi Handlowy Sławomir S. Sikora, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 23,44 mln zł wobec 59,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 17% na koniec marca br. wobec 17,2% rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 51,98 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem