Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Comarch odnotowało 14,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 44,86 mln zł wobec 20,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 377,82 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 338,69 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2020 roku grupa Comarch wypracowała przychody ze sprzedaży o wartości 377 818 tys. zł, większej o 39 130 tys. zł tj. o 11,6%, od osiągniętej w pierwszym kwartale 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 44 864 tys. zł i był o 23 920 tys. zł, tj. o 114,2% wyższy niż w pierwszym kwartale 2019 r. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 14 175 tys. zł i był o 7 220 tys. zł, tj. o 103,8% wyższy niż w pierwszym kwartale 2019 r. Rentowność operacyjna wyniosła w opisywanym okresie +11,9%, natomiast rentowność netto +3,8%. Grupa Comarch wypracowała w pierwszym kwartale 2020 roku zysk EBITDA o wartości 66 756 tys. zł, wyższej o 25 514 tys. zł, tj. o 61,9% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

Rentowność działalności grupy Comarch w pierwszym kwartale 2020 roku uległa zdecydowanej poprawie w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.

"Na wyniki osiągnięte przez grupę Comarch w opisywanym okresie roku miały wpływ m.in.:

- wzrost przychodów ze sprzedaży zagranicznej, który wyniósł 46 509 tys. zł (tj. 24,1%), będący efektem zwiększonej sprzedaży do odbiorców z rynku DACH, pozostałych krajów europejskich oraz azjatyckich, a także osłabienia się PLN wobec głównych walut obcych w pierwszym kwartale 2020 roku. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w pierwszym kwartale 2020 roku 63,4% całkowitych przychodów grupy,

- spadek sprzedaży krajowej o 7 379 tys. zł, tj. o 5,1%, który był głównie efektem mniejszej sprzedaży oprogramowania obcego do klientów z sektora publicznego w pierwszym kwartale 2020 r.

- wystąpienie dodatnich różnic kursowych z wyceny bilansowej należności handlowych, związanych ze osłabieniem się kursu PLN wobec walut obcych w pierwszym kwartale 2020 roku, które zwiększyły przychody ze sprzedaży oraz wynik operacyjny w opisywanym okresie o 18 655 tys. zł,

- wystąpienie ujemnych różnic kursowych z wyceny bilansowej zobowiązań handlowych, związanych ze osłabieniem się kursu PLN wobec walut obcych w pierwszym kwartale 2020 roku, które zmniejszyły wynik operacyjny w opisywanym okresie o 15 711 tys. zł,

- wystąpienie ujemnej wyceny bilansowej instrumentów finansowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w walutach obcych a także zobowiązań leasingowych wycenionych zgodnie z MSSF 16, której wartość w opisywanym okresie wyniosła -21 266 tys. zł,

- wzrost kosztów działalności, będący następstwem presji płacowej występującej w sektorze IT, a także wprowadzenia składek na PPK - fundusz płac podstawowych w grupie Comarch w raportowanym okresie wzrósł 7,3% w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku,

- podatek dochodowy bieżący, który był wynikiem wysokiej rentowności działalności spółek grupy w Polsce oraz Niemczech, jego wartość wyniosła w pierwszym kwartale 2020 roku 7 816 tys. zł,

- utworzenie i rozwiązanie odpisów na wątpliwe należności handlowe, które zmniejszyły wynik operacyjny grupy o 6 150 tys. zł

- stosowanie standardu rachunkowości MSSF 15, w wyniku którego część przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży licencji na oprogramowanie Comarch jest rozliczana w czasie, zgodnie ze stopniem zaawansowania realizacji projektów. Wartość korekty z tego tytułu wyniosła w pierwszym kwartale 2020 roku +5 943 tys. zł,

- stosowanie w 2020 roku standardu rachunkowości MSSF 16 spowodowało, że wartość amortyzacji, a tym samym wartość zysku EBITDA, była zwiększona w pierwszym kwartale 2020 roku o 4 984 tys. zł,

- rozwiązanie rezerwy w kwocie 5 294 tys. zł, w wyniku zawarcia ugody z jednym z klientów, kończącej wieloletnie postępowanie toczące się przed sądem" - czytamy także.

Na wynik finansowy grupy Comarch w kolejnych okresach istotny wpływ będą miały: konsekwencje gospodarcze epidemii COVID-19, koszty realizacji nowych kontraktów, sytuacja na rynku zamówień publicznych, koszty związane z rozwojem nowych rozwiązań IT, jak również wysokie koszty pracy i dostępność wykwalifikowanych pracowników. W I kw. 2020 roku wielkość zatrudnienia w grupie Comarch zwiększyła się o 0,4%. Na dzień 31 marca 2020 r. grupa Comarch zatrudniała 6 372 osób, tj. o 24 osoby więcej niż na dzień 31 grudnia 2019 r., podano także.

"Grupa wypracowała w I kw. 2020 r. znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży usług, wyniósł on 55 212 tys. zł, tj. 23%. Sprzedaż usług stanowiła 78,2% całkowitych przychodów ze sprzedaży grupy. Przychody ze sprzedaży oprogramowania własnego spadły o 926 tys. zł, czyli o 1,4%. Wartość przychodów ze sprzedaży software obcego była niższa o 12 980 tys. zł, tj. o 77,4% od odnotowanej w pierwszym kwartale roku poprzedniego, było to efektem niższych niż w pierwszym kwartale 2019 roku przychodów ze sprzedaży oprogramowania obcego w sektorze publicznym. Wartość sprzedaży hardware obcego była o 1 324 tys. zł, tj. o 40,7% niższa niż w pierwszym kwartale 2019 roku. Sprzedaż wyrobów gotowych utrzymała się na poziomie pierwszego kwartału 2019 i wyniosła 838 tys. zł. Wartość pozostałej sprzedaży spadła o 837 tys. zł, tj. o 6,8%" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 21,02 mln zł wobec 15,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,44 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.