Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 109,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 159,62 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Wynik finansowy grupy za I kwartał 2020 roku wyniósł -110 mln zł i nie odbiegał istotnie od poziomu zakładanego w Planie Naprawy" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 284,57 mln zł wobec 221,1 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 10,8 mln zł wobec 11,76 mln zł rok wcześniej.

Bank wskazał w raporcie, że wzrost wyniku odsetkowego to efekt spadku kosztów z tytułu odsetek o 82,1 mln zł (tj. o 26,6%), przy jednoczesnym spadku przychodów odsetkowych o 18,6 mln zł (tj. o 3,5%). W I kwartale 2020 roku przychody odsetkowe banku zostały zmniejszone o kwotę 12,3 mln zł z tytułu rozliczeń wynikających z decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z września 2019 roku, dotyczącej zwrotów części pobranych prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytów konsumenckich.

"Od początku roku bank notował stopniowy spadek kosztów odsetkowych, które zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 26,6%. Związane jest to zarówno ze stopniowym ograniczaniem oprocentowania bazy depozytowej, jak i wzrostem ilości depozytów zgromadzonych na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych (blisko 46% bazy). Na koniec marca br. wynik odsetkowy osiągnął wartość 284,6 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 28,7%. Dodatkowo poziom marży odsetkowej na koniec kwartału 2020 roku wyniósł 2,3% (+0,5 pkt proc. r/r). W tym samym okresie bank wypracował wynik z tyt. prowizji i opłat na poziomie 10,8 mln zł. Dodatkowo, koszty działania grupy (bez składek na BFG) były o 7,8% niższe względem analogicznego okresu rok wcześniej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik z odpisów aktualizujących wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe wyniósł 171, 94 mln zł w I kw. wobec 100,24 mln zł rok wcześniej.

"Koszty odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych obciążyły w okresie pierwszych 3 miesięcy 2020 roku wynik finansowy w łącznej wysokości 171,9 mln zł i były wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 71,7 mln zł (tj. o 71,5%); wzrost kosztów odpisów nastąpił przede wszystkim w grupie kredytów i pożyczek hipotecznych (wzrost o 27,5 mln zł częściowo będący efektem osłabienia się kursu PLN/CHF) oraz w grupie kredytów i pożyczek detalicznych (wzrost o 13,0 mln zł, tj. o 15,4%)" - napisano w raporcie.

Koszty działania grupy (bez uwzględnienia opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - BFG) wyniosły 202,7 mln zł i spadły w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku o 17,2 mln zł, tj. o 7,8%; grupa z uwagi na realizację zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego Planu Naprawy aktualnie jest zwolniona z płacenia podatku od niektórych instytucji finansowych. Koszty związane z opłatami na rzecz BFG wyniosły 71,2 mln zł i obejmowały one zarówno jednorazowe ujęcie rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji w kwocie 45,4 mln zł, jak i koszt składki na fundusz gwarantowania depozytów za I kwartał 2020 roku w kwocie 25,9 mln zł. W stosunku do I kwartału 2019 roku jest to poziom niższy o 8,1 mln zł (spadek składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2020 roku o 23,1 mln zł, przy jednoczesnym wzroście kwartalnej składki na fundusz gwarantowania depozytów o 15 mln zł).

Bank podkreślił, że stale realizuje działania w obszarze zarządzania jakością portfela poprzez systematyczne dostosowywanie modelu ryzyka kredytowego zgodnie z dobrymi praktykami rynkowymi. Na koniec minionego kwartału koszt ryzyka wyniósł 1,6%.

W I kwartale 2020 roku oprocentowanie nowo pozyskanych przez bank terminowych środków złotowych klientów detalicznych wyniosło 1,7%, tj. o 0,1 pkt proc. niżej niż odnotowano w grudniu 2019 roku oraz o 1,1 pkt proc. mniej niż wynosił analogiczny koszt w I kwartale 2019 roku.

Bank kontynuował realizowaną od kilku kwartałów politykę systematycznego zwiększania pokrycia kredytów niepracujących odpisami. Na koniec marca 2020 roku poziom pokrycia wynosił 61% (+1,3% kw./kw.).

Aktywa razem banku wyniosły 51,05 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 52,83 mld zł na koniec 2019 r.

"W okresie pierwszych 3 miesięcy 2020 roku grupa w ramach pasywów zmniejszyła poziom zobowiązań wobec klientów o 2,2 mld zł (tj. o 4,8%), w wyniku wykupu obligacji obniżyło się saldo zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych o 0,3 mld zł (tj. o 16,6%), natomiast w wyniku wzrostu poziomu kursów walutowych zwiększyła się wycena zobowiązań z tytułu transakcji pochodnych o 0,8 mld zł)" - czytamy dalej.

W ramach aktywów grupy nastąpił wzrost salda kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 0,1 mld zł (tj. o 0,3%), przy równoczesnym obniżeniu się salda aktywów skarbowych Grupy o 1,8 mld zł (tj. o 13,4%), co miało bezpośredni związek z obniżeniem się salda środków depozytowych klientów w I kwartale 2020 roku.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyniosły 37,22 mld zł na koniec I kw. wobec 37,13 mld zł rok wcześniej.

"Wartość sprzedaży kredytowej w pierwszych 3 miesiącach 2020 roku wyniosła 1,7 mld zł i była niższa od wolumenu sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego (spadek sprzedaży o 15,6%). Największy udział w sprzedaży miały kredyty detaliczne oraz kredyty samochodowe (w tym faktoring) - łącznie 39,9% udziału w całkowitej sprzedaży kredytowej. Sprzedaż kredytów firmowych stanowiła 35,1% łącznej sprzedaży kredytowej Banku, a wykup wierzytelności leasingowych 25% łącznej sprzedaży kredytowej banku" - czytamy także.

"W segmencie kredytów detalicznych (w tym wykupu wierzytelności leasingowych) sprzedaż w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku wyniosła 1,1 mld zł (poziom zbliżony do sprzedaży w analogicznym okresu 2019 roku), natomiast w segmencie oferty bankowości dla przedsiębiorstw, deweloperów oraz jednostek samorządu terytorialnego w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku wartość sprzedaży kredytów wyniosła 0,6 mld zł odnotowując 32,6% spadek w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku" - czytamy także.

W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku poziom akwizycji ROR wyniósł łącznie 34,2 tys. szt. a liczba prowadzonych rachunków ROR wyniosła na koniec pierwszego kwartału 2020 roku 1,1 mln szt. tj. o 1,2% więcej w relacji do stanu na koniec 2019 roku.

"Jako organizacja wzorowo zdaliśmy test, jakim był wybuch pandemii i związane z nim ograniczenia, które z dnia na dzień zmieniały realia biznesowe i społeczne. Dzięki bardzo szybkiej reakcji w kluczowych obszarach, sprawdzonym procedurom oraz zaangażowaniu wszystkich pracowników sprawnie dostosowaliśmy się do wymogów i oczekiwań naszych klientów, zapewniając im bezpieczny i nieprzerwany dostęp do środków finansowych i usług bankowych zarówno w kanałach zdalnych, jak i w oddziałach" - powiedział prezes Artur Klimczak, cytowany w komunikacie.

"Aktualnie naszym priorytetem jest stopniowy powrót do normalnej działalności biznesowej i intensyfikacja działań akwizycyjnych przy zachowaniu ostrożnościowego podejścia do kwestii ryzyka. Będziemy koncentrować się na dalszym rozwoju bankowości elektronicznej zarówno poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych oraz poszerzaniu dostępnego katalogu produktów i usług zarówno bankowych, jak i ubezpieczeniowych" - dodał.

Bank podał w raporcie, że w wyniku pandemii ujawniły się negatywne czynniki o charakterze makroekonomicznym mające wpływ na zjawiska gospodarcze na całym świecie, jak i specyficznie w Polsce. Dynamika tych zjawisk wpływająca na otoczenie gospodarcze i społeczne nie pozwala jeszcze precyzyjnie zidentyfikować i oszacować ich konsekwencji dla przyszłej sytuacji banku, jednak obserwowane zmniejszenie aktywności gospodarczej wpływa już na ograniczenie aktywności klientów i zmniejszenie poziomu sprzedaży produktów finansowych.

"Może to mieć negatywny wpływ na sytuację finansową banku oraz grupy kapitałowej oraz tempo osiągniecia celów określonych w Planie Naprawy" - zaznaczono.

GNB w okresie pandemii zachował pełną ciągłość operacyjną zapewniając utrzymanie sprawnego funkcjonowania wszystkich głównych procesów. Wdrożono rozwiązania mające na celu ograniczenie ryzyka epidemicznego zarówno w stosunku do pracowników, jak i klientów korzystających z usług banku. Wśród podjętych działań m.in. rozszerzono pracę zdalną, dokonano alokacji pracowników na posiadanej przestrzeni biurowej, udostępniono środki ochrony, zwiększono limity transakcji zbliżeniowych, podjęto działania zachęcające klientów do korzystania ze zdalnych kanałów dostępu do bankowości, czy też wdrożono oferty "wakacji kredytowych" dla kredytobiorców umożliwiających odroczenie rat kredytowych, podkreślił bank.

"Aktualnie nie można jeszcze oszacować pełnych skutków pandemii, a w związku z tym nie można też przedstawić jednoznacznych jej skutków wpływu na bank. Z pewnością jednak zjawiska te stanowią czynnik niepewności co do możliwości osiągnięcia przez bank i grupę kapitałową zamierzonych celów biznesowych" - czytamy dalej.

Na koniec marca 2020 r. skonsolidowany współczynnik CAR wynosił 8,8%, a CET1 7,2%.

"Bank podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych, w szczególności te zawarte w realizowanym od stycznia 2020 r. Planie Naprawy. Należy jednocześnie wskazać, iż czynniki wpływające na przekroczenie minimalnego poziomu normy kapitałowej mają swoje źródło w wykraczającym poza polską gospodarkę zjawisku kryzysowym związanym z pandemią koronawirusa COVID-19" - podkreślono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 100,71 mln zł wobec 146,94 mln zł straty rok wcześniej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem