Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 116 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 747 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 289 mln zł wobec 1 012 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wynik finansowy netto Grupy PZU w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2020 roku wyniósł 289 mln zł i był niższy o 71,4% od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 116 mln zł wobec 747 mln zł w 2019 roku (spadek o 84,5%). Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wynik netto spadł o 20,4% względem ubiegłego roku" - czytamy w raporcie.

PZU podało, że zdarzenia jednorazowe obejmują: odpis z tytułu utraty wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku (516 mln zł) oraz efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P.

"Pogarszające się perspektywy gospodarcze oraz obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej przełożyły się na niższą wycenę pakietu akcji Alior Banku w księgach PZU i w konsekwencji doprowadziły do rozpoznania odpisu wartości firmy. Ponadto, utworzono dodatkowe rezerwy na potencjalne niespłacone kredyty w Banku Pekao. Powyższe czynniki, a dodatkowo niezrealizowane różnice kursowe na instrumentach zabezpieczających portfel nieruchomości przełożyły się na księgowy zysk netto Grupy PZU na koniec pierwszego kwartału 2020 w kwocie 116 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 656 mln zł wobec 1 489 mln zł zysku rok wcześniej.

Składka przypisana brutto sięgnęła 6 097 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 5 901 mln zł rok wcześniej.

PZU podało, że motorami wzrostu składki przypisanej były ubezpieczenia pozakomunikacyjne oraz indywidualne ubezpieczenia ochronne. Szczególnie portfel ubezpieczeń grupowych okazał się bardzo odporny na spowolnienie spowodowane zamknięciem gospodarki w ostatnich tygodniach marca.

Przy rosnących przychodach, Grupa PZU osiągnęła dobre wskaźniki w biznesie ubezpieczeniowym. Wynik na ubezpieczeniach na życie wzrósł o 29% r/r, a wynik na ubezpieczeniach majątkowych o 12%.

"Pozycja stabilnego lidera rynku uodparnia PZU na nieprzewidziane zdarzenia. Daje to dobre perspektywy na przyszłość, o czym świadczy wysoka sprzedaż i rentowność ubezpieczeń. Towarzyszy temu znaczący przyrost marży w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych oraz wysoka rentowność ubezpieczeń w segmencie majątkowym w Polsce. Tu wskaźnik mieszany wyniósł 87,4% i był o 4,6 pkt proc. lepszy od założonego w strategii" - powiedziała Beata Kozłowska-Chyła, która pełni obowiązki prezesa zarządu Grupy PZU, cytowana w komunikacie.

"Marża operacyjna w kluczowych dla PZU ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych osiągnęła w trzech pierwszych miesiącach 2020 roku niespotykany dla pierwszego kwartału poziom 22,4%. Jest to wartość znacznie powyżej celów strategicznych" - zaznaczyła.

W ubezpieczeniach na życie wzrost sprzedaży wyniósł blisko 6% i mimo kurczącego się rynku osiągnął dynamikę o połowę wyższą niż rok wcześniej.

Wzrost sprzedaży PZU Zdrowie w pierwszym kwartale br. przekroczył 40%, a wzrost zainteresowania, oprócz wzrostu sprzedaży ubezpieczeń i abonamentów medycznych, zauważalny był także w obszarze usług sprzedawanych w placówkach medycznych.

W obrębie ubezpieczeń majątkowych przypis składki wzrósł o 2% wobec 0,4% w I kw. ub. roku. Sprzedaż majątkowych ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, pomimo pogarszającej się koniunktury, wzrosła o 12%, podczas gdy rok temu wzrost wyniósł czterokrotnie mniej.

PZU podało, że w działalności lokacyjnej Grupa z wyprzedzeniem przygotowała portfel na potencjalne spowolnienie gospodarcze.

"Mimo znacznych przecen na rynkach finansowych rentowność na portfelu głównym PZU osiągnęła poziom 3,5% i była wyższa od stopy wolnej od ryzyka o 186 punktów bazowych. Sposób zarządzania aktywami i osiągane stopy zwrotu doceniają również inni klienci TFI PZU, które jako jedyne towarzystwo funduszy inwestycyjnych na rynku, odnotowało napływ aktywów netto w I kwartale 2020 roku, podczas gdy w skali całego rynku odpływy wyniosły prawie 19 mld zł" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Grupy PZU Tomasz Kulik, cytowany w komunikacie.

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto wyniosły 3 281 mln zł w I kw. wobec 3 958 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik ROE przypadający jednostce dominującej (PZU) za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku wyniósł 2,9%, co oznacza spadek o 16,6 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, podano także.

"Wpływ na działalność Grupy PZU w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego miały następujące elementy:

- wzrost składki przypisanej brutto w segmencie klienta masowego, w tym rozwój sprzedaży ubezpieczeń NNW i pozostałych. W ubezpieczeniach na życie rosnący poziom składki w produktach unit-linked oferowanych we współpracy z bankami oraz rozwój portfela grupowych produktów zdrowotnych;

- wzrost rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych ? efekt niższej szkodowości ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, w tym niższy poziom szkód powodowanych przez zdarzenia atmosferyczne;

- wyższy wynik na ubezpieczeniach w segmencie klienta korporacyjnego, w efekcie poprawy rentowności portfela ubezpieczeń komunikacyjnych, wyższych dochodów z lokat alokowanych do segmentu przy wyrównanym poziomie sprzedaży i wzroście szkodowości portfela ubezpieczeń majątkowych;

- wzrost rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych przy rosnącym portfelu ubezpieczeń zdrowotnych w efekcie spadku szkodowości części ryzyk w grupowym portfelu ochronnym oraz przy wyższym poziomie kosztów działalności;

- nieznacznie wyższy wynik na ubezpieczeniach indywidualnych w efekcie rosnącego portfela ubezpieczeń głównie w kanałach bankowych, niwelowanego wzrostem kosztów działalności;

- niższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych, w szczególności ze względu na gorszą koniunkturę na rynku kapitałowym na skutek pandemii COVID-19;

- niższe wyniki w segmencie działalności bankowej, związane z jednorazowym efektem odpisu z tytułu utraty wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Alior Banku (516 mln zł), utworzeniem w I kwartale 2020 roku dodatkowej rezerwy na prognozowane pogorszenie się jakości portfela kredytowego w Pekao oraz negatywnym wpływem wyroku TSUE w sprawie kredytów konsumenckich. Efekty częściowo niwelowane niższymi opłatami do BFG" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 110 mln zł wobec 237 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźniki wypłacalności Solvency II na koniec 2019 roku, sięgające dla Grupy PZU 245%, dla PZU SA 267%, a dla PZU Życie 463%, są jednymi z najwyższych wśród europejskich ubezpieczycieli, podkreślono.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem