Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Energa odnotowała 952 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 739 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 459 mln zł wobec 1176 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 2 039 mln zł, wobec 1 877 mln zł rok wcześniej.

"Zysk z działalności operacyjnej Grupy w 2019 roku wyniósł 459 mln zł w porównaniu do 1 176 mln zł w 2018 roku (zmniejszenie o 61%). Największy wpływ na zmianę wyniku EBIT r/r, oprócz czynników opisanych powyżej, wpływ miała decyzja o rozpoznaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w Elektrowni Ostrołęka B na łączną kwotę 437 mln zł oraz aktywów Elektrociepłowni Elbląg na łączną kwotę 78 mln zł. Na obniżenie tego wyniku r/r miało dodatkowo wpływ odwrócenie odpisów aktualizujących w 2018 roku, w szczególności odpisów aktualizujących wartość aktywów wiatrowych oraz fotowoltaicznych w Linii Biznesowej Wytwarzanie. Łączna wartość odwróconych odpisów aktualizujących wyniosła w 2018 roku 272 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W 2019 roku rozpoznany został udział w wynikach jednostek stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach w wysokości -496 mln zł, natomiast w 2018 roku wynik ten wyniósł 90 mln zł. Na powyższe wpływ miało w szczególności przeprowadzenie testu na utratę wartości majątku wg MSR 36 przez Elektrownię Ostrołęka Sp. z o.o. i ujęciem odpisu aktualizującego w kwocie 1 027 mln zł, Uwzględnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa udziału w stracie tej spółki spowodowało obniżenie wartości inwestycji do zera, podano także.

"W związku z istotnym ryzykiem pogorszenia przyszłych przepływów spółki PGG, spółka Energa Kogeneracja Sp. z o.o. sprawująca nad nią współkontrolę, na podstawie wyceny wartości godziwej przeprowadzonej przez zewnętrznego doradcę zidentyfikowała konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu 15,32% akcji PGG do poziomu 199 mln zł. Analogicznie, na danych skonsolidowanych wartość inwestycji została przeszacowana także do tego poziomu, co skutkowało odpisem w kwocie 372 mln zł. Grupa rozpoznała także rezerwę dotyczącą przyszłych zobowiązań podatkowych w Szwecji mogących powstać w związku z różnicami kursowymi powstającymi na skutek spłaty pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych przez spółkę Energa Finance AB. W efekcie wynik netto Grupy w 2019 roku wyniósł -1 001 mln zł w porównaniu do 744 mln zł w 2018 roku" - wyjaśniono.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 479 mln zł w 2019 r. wobec 10 337 mln zł rok wcześniej.

"W 2019 roku przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 12 172 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w 2018 roku o 18%, tj. o 1 835 mln zł. Głównym czynnikiem wpływającym na tak znaczącą poprawę przychodów r/r było zwiększenie przychodów w Linii Biznesowej Sprzedaż, co z kolei było wynikiem wzrostu cen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, które były odzwierciedleniem rynkowego trendu w tym zakresie. Z uwagi na obowiązywanie w okresie sprawozdawczym Ustawy o cenach energii w 2019 roku5, częściowo efekt ten zrealizował się w postaci przychodu z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny" - czytamy w sprawozdaniu.

"Mimo szczególnych wyzwań w naszym otoczeniu rynkowym Grupa Energa skutecznie realizowała swoją strategię. Osiągnęliśmy wyższy niż rok wcześniej wynik EBITDA (2 039 mln zł w 2019 roku w stosunku do 1 877 mln zł w 2018 roku), mimo wpływu regulacji unijnych związanych ze zmianą podejścia do energetyki w Europie, nakładających na nas nowe obciążenia" - napisał prezes Jacek Goliński w liście do akcjonariuszy.

Dodał, że właściwe zdefiniowanie celów rozwojowych Grupy Energa pozwala systematycznie rozbudowywać potencjał wytwórczy w segmencie odnawialnych źródeł energii.

"Obecnie posiadane aktywa, m.in. farmy wiatrowe, farma fotowoltaiczna w Czernikowe czy największa w Polsce elektrownia wodna, EW Włocławek, jak też prowadzone inwestycje, w tym finalizowana budowa farmy wiatrowej Przykona, projekt związany z nowatorskimi rozwiązaniami zwiększającymi elastyczność sieci dystrybucyjnych czy rozwój sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych zapewniają nam miejsce lidera wśród krajowych spółek energetycznych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 374 mln zł wobec 495 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem