Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Giełda Praw Majątkowych Vindexus (GPM Vindexus) odnotowała 0,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,9 mln zł wobec 4,56 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,02 mln zł wobec 4, 68 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności podstawowej sięgnęły 10,02 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 10,26 mln zł rok wcześniej. W tym przychody z wierzytelności nabytych wyniosły 7,97 mln zł wobec 9,16 mln zł rok wcześniej.

Wpływy gotówkowe z wierzytelności nabytych sięgnęły 26,7 mln zł były wyższe o 4,4 mln zł w stosunku do okresu porównawczego, co daje wzrost o ok. 20%, podano także.

"Mimo wzrostu wpłat gotówkowych uzyskaliśmy znacząco niższy zysk netto w porównaniu do roku ubiegłego. Czynniki determinujące zmniejszenie się zysku netto w pierwszym kwartale br. wynikają ze zmniejszenia przychodów z wierzytelności nabytych o ok.1,1 mln zł, wzrostu kosztów działalności podstawowej o ok. 1,4 mln zł oraz wzrostu kosztów finansowych o 0,3 mln zł. Na skutek dużych zakupów w 2019 r. zwiększyliśmy znacząco wolumen obsługiwanych spraw, co przełożyło się na wzrost wpłat. Natomiast na długo pracujących pakietach odnotowaliśmy spadek wpłat, szczególnie w miesiącu marcu b.r. oraz w miesiącach następnych do dnia publikacji raportu. Przychód z wierzytelności skalkulowany przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej wynosi ok. 8 mln zł i jest niższy o ok.13% w stosunku do przychodu w pierwszym kwartale 2019r. Z uwagi na pandemię wywołaną wirusem Covid 19 oraz zmniejszające się wpływy podjęliśmy decyzję o aktualizacji portfela wierzytelności z uwagi na oczekiwane straty kredytowe zgodnie z MSSF 9. Odnotowaliśmy utratę wartości portfela z ujemnym skutkiem odniesionym w przychody z wierzytelności" - czytamy w raporcie.

Koszty działalności podstawowej wyniosły 6,1 mln zł i były wyższe o ok. 31% w skali roku. Spółka podała, że w I kw. nastąpił wzrost kosztów finansowych o 0,3 mln zł,tj. ok. 27%. Wzrost kosztów finansowych wynika ze wzrostu kosztu obsługi długu.

"Po raz pierwszy odnotowaliśmy podatek, który zwiększył zysk brutto do 0,7 mln zł zysku netto. Podatek wykazany w rachunku zysków i strat jest sumą podatku bieżącego i podatku odroczonego, który zostanie zapłacony w przyszłości. Nadwyżka podatku odroczonego nad bieżącym zwiększyła zysk. Nastąpił wzrost ujemnej różnicy przejściowej pomiędzy wartością podatkową a wartością wierzytelności w zamortyzowanym koszcie, która zmniejszyła się znacząco z uwagi na aktualizację wartości portfela" - czytamy także.

Na koniec pierwszego kwartału 2020r. stan środków pieniężnych zwiększył się w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego o 11,2 mln zł, a łączne środki pieniężne Grupy wyniosły 18,2 mln. zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,81 mln zł wobec 3,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.