Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłaceniu dywidendy z zysku netto za 2019 r. i przeznaczeniu go na kapitał rezerwowy w celu sfinansowania nabycia akcji własnych spółki, wynika z podjętych uchwał.

"Walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2019, w kwocie 19 579 144,14 zł w całości na kapitał rezerwowy. [...] Tworzony kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych spółki, wraz z kosztami ich nabycia" - czytamy w uchwale.

W ramach programu skupu akcji własnych spółka zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz spółki oraz zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne zawarcie umów sprzedaży akcji na rzecz spółki. Program skupu akcji własnych będzie spełniał następujące warunki:

1) łączna liczba nabywanych akcji własnych może wynieść nie więcej niż 2 061 000 akcji własnych, co odpowiada nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów,

2) nabycie akcji własnych może nastąpić za cenę 9,5 zł przy czym cena, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie jednakowa dla akcji na okaziciela i akcji imiennych,

3) kwota środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych, obejmująca łącznie cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 19 579 144,14 zł i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszej uchwały, przy czym kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie odpowiadała w/w kwocie pomniejszonej o przewidywane koszty ich nabycia, oszacowane przez zarząd,

4) akcje własne nabyte przez spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego,

5) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą mogli składać oferty sprzedaży akcji własnych w punktach obsługi klienta firmy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 6 niniejszej uchwały,

6) akcjonariusze posiadający akcje imienne będą mogli zawrzeć ze spółką umowy sprzedaży akcji na rzecz spółki bądź wskazać inny podmiot, od którego spółka nabędzie akcje, przy czym dopuszcza się, aby mogły to być akcje imienne albo akcje na okaziciela,

7) zarząd lub firma inwestycyjna, o której mowa w ust. 6 niniejszej uchwały, dokona obliczenia liczby akcji jaką Spółka odkupi od każdego akcjonariusza stosując proporcjonalną redukcję, przy czym stopa redukcji będzie jednakowa dla akcji imiennych i akcji na okaziciela,

8) nabycie akcji własnych może nastąpić w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

9) nabycie akcji własnych może nastąpić w ramach transakcji pozagiełdowych (w tym umów cywilnoprawnych),

10) zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania akcji własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych, podano w uchwale.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.