Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Trwają prace nad przygotowaniem projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), który ma zostać przyjęty rozporządzeniem ministra właściwego ds. gospodarki wodnej pod koniec 2020 roku, poinformowała wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa.

"W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Jest to główny, strategiczny dokument planistyczny, zgodnie z którym prowadzi się przeciwdziałanie skutkom suszy" - napisała Moskwa w odpowiedzi na interpelację poselską.

PPSS jest pierwszym dokumentem, podejmującym temat ograniczania i niwelowania skutków suszy. Opracowywany jest na okres 6 lat (2021-2027).

Dotyczy następujących zagadnień:

* gdzie i w jakiej ilości są zasoby wody dostępnej do użytkowania ? analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,

* działania inwestycyjne służące zwiększaniu ilości zasobów wodnych lub umożliwiających korzystanie z nich wskazane do realizacji ? propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych,

* jakie inne działania zwiększające zdolności zatrzymywania wody w okresie suszy (techniczne i nietechniczne) są proponowane do wdrożenia ? propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,

* jakie są konkretne kierunki, działania i rozwiązania w zakresie przeciwdziałania i ograniczania skutków suszy ? katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Wdrażanie dokumentu, wraz z realizacją działań w nim zawartych planowane jest od 2021 roku.

Integralną częścią PPSS są załączniki, w których zawarto informacje o planowanych inwestycjach i działaniach. Przedstawiono propozycje budowy i przebudowy urządzeń wodnych. Są to działania zarówno w tzw. dużą (m.in. budowa wielofunkcyjnych zbiorników wodnych "Wielowieś Klasztorna", "Kąty Myscowa", czy "Kamieniec Ząbkowicki", stopni wodnych "Lubiąż", "Ścinawa", "Siarzewo", "Niepołomice"), jak i małą retencję (m.in. działania: "Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń malej retencji wodnej", "Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000; Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim - oraz Stabilizacja poziomu wody oraz zwiększenie zasobów wodnych jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego).

Łącznie jest to ponad 350 inwestycji.

W kolejnym załączniku przedstawiono katalog działań, których wdrożenie przyczyni się do minimalizowania skutków suszy. Wśród proponowanych działań znajdują się działania związane ze zwiększeniem retencji (zarówno sztucznej, jak i naturalnej), działania formalne, a także działania edukacyjne. Wśród działań związanych ze zwiększeniem retencji wskazano działania mające ograniczyć spływ powierzchniowy i zatrzymanie wody w przyrodzie, w glebie.

Zaproponowano także m.in. przebudowę urządzeń melioracyjnych z funkcji odwadniającej na nawadniająco?odwadniające, zachowanie mokradeł, czy budowę zbiorników wód ? zarówno zlokalizowanych na ciekach, jak i przykorytowych. Poza działaniami zwiększającymi ilość wody w przyrodzie, wskazano działania formalne, które umożliwią działanie w trakcie wystąpienia suszy, celem łagodzenie jej skutków.

Częścią PPSS mają być założenia wypracowane w trakcie przygotowywania Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (PPNW). Działania wskazane w Programie, uwzględniają wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyróżniane ze względu na skalę - dużą, małą i mikro retencję oraz rodzaj retencji - naturalną i sztuczną.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.