Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Senat poparł ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, wprowadzając do niej poprawki, dotyczące m.in. restrukturyzacji kredytów, zwolnienia niektórych samorządów z opłacania tzw. janosikowego oraz odliczenia podatkowe dla wspierających działalność leczniczą.

Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało 91 senatorów, trzech było przeciwnych i tyle samo wstrzymało się od głosu.

Senatorowie uznali, że dopłaty powinny być dokonywane do kredytów, w odniesieniu do których nie ma zaległości w spłacie. Dokonali też przesunięcia terminu sporządzenia projektu rocznego planu finansowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania na rok 2021 z 15 czerwca na 30 września, a termin jego zatwierdzenia z 31 lipca na 31 października. Poza tym wprowadzili przepis uzupełniający, likwidujący Fundusz z dniem przekazania środków do budżetu państwa.

Senatorowie zgłosili także szereg poprawek związanych z restrukturyzacją kredytów, wprowadzając do ustawy rozwiązania umożliwiające wierzycielom dostęp do informacji, służących ocenie propozycji układowych, a także przepisów zapewniających dłużnikowi ochronę przed wierzycielami oraz rzetelny i obiektywny nadzór nad dłużnikiem w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. W związku z otwarciem postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik ma przygotowywać spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz propozycje restrukturyzacyjne.

Senat ograniczył też możliwość składania wniosków o zawieszenie wykonania umowy kredytowej najpóźniej do dnia 30 września 2020 r. Oświadczenie kredytobiorcy o utracie pracy albo źródła dochodów, ubiegającego się o zawieszenie wykonania umowy kredytowej, składane było pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Senatorowie opowiedzieli się też za wprowadzeniem przepisów zwalniających jednostki samorządu terytorialnego z ponoszenia w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. tzw. janosikowego za wszystkie miesiące, w których straciły co najmniej 20% dochodów w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 r.

Senatorowie poparli zapis, aby skutków finansowych wynikających z udzielenia ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań na podstawie przepisów szczególnych wydanych w okresie epidemii albo stanu klęski żywiołowej nie wliczać do dochodów, które może uzyskać jednostka samorządu terytorialnego.

Jednocześnie przesunął o rok termin wprowadzania pracowniczych planów kapitałowych w jednostkach samorządu terytorialnego (zgodnie z OSR do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych koszty wdrożenia tej ustawy w 2021 r. spowodują zwiększenie wydatków po stronie budżetu państwa o 310 mln złotych oraz 530 mln złotych w jednostkach samorządu terytorialnego).

Wprowadzono też poprawki, zapewniające odliczenia podatkowe dla wspierających podmioty wykonujące działalność leczniczą, Agencję Rezerw Materiałowych oraz Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, w związku z epidemią COVID-19, w przypadku gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego między 1 stycznia a 31 maja 2020 r.

Senat wprowadził też poprawki, by limit odpraw, odszkodowania albo innego świadczenia wypłacanego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie specustawy COVID-19 nie miał zastosowania do osób powyżej 65. roku życia oraz osób przechodzących na emeryturę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Dokonał też wyłączenia z zakresu stosowania umowy ? umowy agencyjnej.

Przyznał także instytucjom kultury możliwość uzyskania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

Senatorowie zdecydowali także o dodaniu do specustawy COVID-19 rozwiązania zwiększającego przejrzystość zamówień udzielanych w związku z pandemią. Inne poprawki Senatu dotyczą doprecyzowania zapisów dotyczących ochrony polskich firm przed wrogim przejęciem.

Senat uznał, że zmiana innych przepisów kodeksowych (Kodeksu wykroczeń, Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania cywilnego) oraz prawa o ustroju sądów powszechnych i prawa budowlanego nie powinna być dokonywana w tej ustawie i je z tej ustawy usunął. Przyjął również szereg poprawek doprecyzowujących.

Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r. Ustawa przewiduje również wakacje kredytowe, które umożliwią zawieszenie spłaty kredytu maksymalnie do 3 miesięcy.

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 przewiduje, że przedsiębiorcy, w tym z sektora podstawowej produkcji rolnej, dotknięci skutkami pandemii, będą mieli możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym oprocentowaniu.

Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r. Ustawa przewiduje również wakacje kredytowe, które umożliwią zawieszenie spłaty kredytu maksymalnie do 3 miesięcy. Wprowadza też przepisy chroniące polskie przedsiębiorstwa, m.in. produkujące energię elektryczną, gaz, paliwa, leki, zajmujące się przetwórstwem żywności, przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza UE. Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w tych firmach będą kontrolowane przez UOKiK.

Ustawa zawiera ponadto zmiany mające wesprzeć budżety jednostek samorząd terytorialnego (tzw. tarcza samorządowa), m.in. złagodzenie reguły finansowej. Pozwoli również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej. Samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego na przeciwdziałanie COVID-19 i wywołanych nim sytuacji kryzysowych.

Bogate samorządy nie będą musiały wpłacać rat ?janosikowego" w czerwcu i w lipcu, będą mogły uregulować te należności w równych ratach od sierpnia do grudnia 2020 r. wraz z ratami należnymi za te miesiące.

Zgodnie z ustawą starostowie będą mogli udzielić jednorazowej pożyczki (do 5 tys. zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej, m.in. związkom wyznaniowym, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielniom socjalnym.

"Tarcza 4.0" umożliwia też zwolnienia z części opłaty za użytkowanie wieczyste przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci kryzysem, przesuwa termin płatności tegorocznej raty za użytkowanie wieczyste na 31 stycznia 2021 r. Wydłuża do 28 czerwca 2020 r. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu.

Nowe przepisy rozszerzają ponadto zakres przeznaczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, m.in. podmioty, które poniosły wydatki w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem epidemii, będą mogły otrzymać zwrot wydatków z tego funduszu. Ustawa rozszerza także możliwości zdalnego przeprowadzania niektórych czynności postępowania karnego, m.in. przesłuchania świadków, udziału podejrzanego w posiedzeniu w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania, zdalnego uczestnictwa w rozprawie.

Wprowadza uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, umożliwiające dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie. Przewiduje również rozwiązania dotyczące rynku pracy, m.in. umożliwiające obniżenie wymiaru czasu pracy, ograniczające wysokość wypłacanych odpraw i odszkodowań. Doprecyzowuje też zasady wykonywania pracy zdalnej.

Teraz ustawa wraz z poprawkami trafi do Sejmu.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem