Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Rada Przedsiębiorczości postuluje podjęcie przez kandydatów na urząd prezydenta RP szeregu zobowiązań, których realizacja gwarantowałaby, że podpisywane ustawy spełniałyby wysoki standard stanowienia prawa. Dotyczą one także inicjatywy legislacyjnej i konstytucyjnego zagwarantowania, by zmiany przepisów podatkowych wymagały większości 3/5 głosów w Sejmie, podały organizacje pracodawców wchodzące w skład Rady.

"Rada Przedsiębiorczości uważa, że takie rozwiązanie jest potrzebne w obecnej sytuacji - kiedy po wyjściu z okresu najdalej idącego zamrożenia aktywności ekonomicznej gospodarka jest bardzo podatna na wszelkiego rodzaju negatywne szoki. Każda nowelizacja przepisów zmierzająca do zwiększenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców ma wpływ na sektor MŚP, który zatrudnia ponad 68% ogólnej liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz odpowiada za tworzenie niecałych 50% PKB" - czytamy w komunikacie.

Rada Przedsiębiorczości zwraca się do kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o złożenie następującej deklaracji:

"W przypadku wygrania wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuję się do kierowania się następującymi nadrzędnymi zasadami dbałości o wysoki standard stanowienia prawa przy podejmowaniu decyzji w sprawie podpisania ustaw gospodarczych uchwalonych w parlamencie:

- ustawa nie może pogarszać warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej (co nie wyklucza regulacji w nowych sferach);

- konieczne jest zachowanie vacatio legis umożliwiającego przedsiębiorcom wdrożenie legislacji, przy czym nigdy nie krótszego niż 3 miesiące;

- niedochowanie obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu z Radą Dialogu Społecznego dyskwalifikuje ustawę do podpisu.

Ponadto zobowiązuję się do podjęcia inicjatywy legislacyjnej w zakresie wprowadzenia konstytucyjnej gwarancji, iż uchwalenie nowych i podnoszenie obecnych podatków i parapodatków będzie wymagało większości 3/5 głosów w Sejmie" - czytamy dalej.

Jak podkreślił przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Marek Kowalski, podniesienie progu wymaganej większości sejmowej do uchwalenia zmiany w żadnej mierze nie wyklucza możliwości wprowadzania podwyżek podatków w sytuacji, kiedy jest to niezbędne - np. dla zachowania stabilności sektora finansów publicznych.

"Konieczność budowy szerszego konsensusu wokół zmian w tym zakresie powoduje jednak, że przedstawiony projekt ustawy musi zostać dobrze dopracowany, uwzględniać zasadne uwagi zgłoszone w toku uprzednio przeprowadzonych konsultacji, a także zawierać rzetelnie przygotowane, obszerne uzasadnienie wraz z wiarygodną oceną skutków regulacji. Wprowadzenie postulowanej reguły niosłoby więc ze sobą konieczność dochowywania od samego początku wysokich standardów procesu stanowienia prawa przez projektodawcę. Dzięki temu zyskalibyśmy pewność, że wprowadzane rozwiązania nie przyniosą nieprzewidzianych skutków ubocznych - wymagających późniejszej pilnej poprawy już uchwalonego prawa - a także w wyważony i sprawiedliwy sposób dzielą dodatkowe obciążenia fiskalne między poszczególnych interesariuszy" - wyjaśnił Kowalski.

W apelu do kandydatów Rada Przedsiębiorczości podkreśla, że jednym z najważniejszych determinantów stabilnego i harmonijnego rozwoju gospodarczego kraju, na który bezpośrednio oddziałują władze publiczne, jest jakość procesu stanowienia prawa.

"Jak wynika z badań, niejasne, trudne w interpretacji przepisy prawa od lat wskazywane są przez przedsiębiorców jako jedna z głównych barier dla rozwoju ich działalności. Niepewność odnośnie co do kształtu możliwych zmian legislacyjnych, ograniczony zakres konsultacji oraz krótki czas między uchwaleniem nowych przepisów a terminem ich wejścia w życie stanowi poważny hamulec dla procesów inwestycyjnych w firmach, które wiążą się z tworzeniem nowych miejsc pracy" - czytamy także.

Organizacje zwracają uwagę, że Polska stoi obecnie przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z odbudową gospodarki po pandemii koronawirusa ? a międzynarodowe stosunki handlowe, przepływy kapitałowe i globalne łańcuchy wartości w nowej rzeczywistości nie będą wyglądały już w taki sam sposób, jak u progu 2020 roku. W celu ochrony, a nawet umocnienia pozycji naszego kraju w tym turbulentnym zewnętrznym otoczeniu ekonomicznym konieczne jest wykorzystanie wszelkich dostępnych źródeł konkurencyjnych przewag i motorów wzrostu.

Pod apelem do kandydatów na Prezydenta RP podpisały się Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego, ABSL Polska, Rada Polskiego Biznesu, Business Centre Club oraz Związek Banków Polskich.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.