Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska odnotował 304,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 596,47 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 458,44 mln zł wobec 1 623,53 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 491,83 mln zł wobec 522,36 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 221,61 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 209,48 mld zł na koniec 2019 r.

W I-II kw. 2020 r. bank miał 475,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 935,47 mln zł zysku rok wcześniej.

"W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. grupa osiągnęła zbliżone do ubiegłorocznych wyniki z działalności podstawowej (-3,5% r/r) mimo presji trzech obniżek stóp procentowych na marżę odsetkową netto, obciążenia wyniku z tytułu odsetek kosztami zwrotów części opłat związanych z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich (w oparciu o odpowiednie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), niższej dynamiki sprzedaży kredytów, bezprecedensowej zmienności rynków finansowych oraz pozostałych negatywnych skutków pandemii COVID-19" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

- Wynik z tytułu odsetek zmniejszył się o 4,3% r/r, co odzwierciedla negatywny wpływ spadku stóp procentowych, niższą ekspozycję wobec podmiotów gospodarczych oraz pierwsze efekty finansowe rozwiązań pomocowych. Pozycja ta zawiera 92,6 mln zł na zwroty części opłat należnych klientom z tytułu przedterminowo spłaconych kredytów konsumenckich oraz jednorazowy przychód w wysokości 90 mln zł z aktualizacji parametrów w modelu kalkulacji rezerw Santander Consumer Bank S.A. na zwroty składek z tytułu ubezpieczeń.

- Wynik z tytułu prowizji obniżył się o 1,2% r/r, w dużej mierze pod wpływem uwarunkowań zewnętrznych. W okresie zamknięcia się gospodarek odnotowano słabszą transakcyjność klientów, co w połączeniu ze zmianą zasad realizacji płatności transgranicznych w euro (zgodnie z regulacjami unijnymi), przełożyło się na niższy wynik prowizyjny w liniach: e-biznes i płatności (-9,5% r/r) oraz obsługa rachunków i obrót pieniężny (-6,3% r/r). Pod wpływem wysokiej zmienności rynków finansowych zmniejszyły się dochody Grupy z prowizji za dystrybucję i zarządzanie aktywami (-13,1% r/r) z równoczesnym wzrostem dochodów z operacji maklerskich (+93,1% r/r) w oparciu o wyższą aktywność klientów poszukujących okazji inwestycyjnych. Spadł też popyt na finansowanie i poniesiono wyższe koszty związane z działalnością gwarancyjną i sekurytyzacyjną Grupy, m.in. w ramach dywersyfikacji źródeł finansowania i zarządzania kapitałem, podano także.

Pozostałe dochody spadły o 41,8% r/r, w tym: przychody z tytułu dywidend zmniejszyły się o 78,7% r/r w związku z rozpoznaniem w okresie bazowym dywidend otrzymanych ze spółek ubezpieczeniowych Aviva w wysokości 76,2 mln zł, które w br. nie wypłaciły dywidend zgodnie z zaleceniami nadzorczymi dla sektora ubezpieczeń; pozostałe przychody operacyjne obniżyły się o 19,8% za sprawą niższego o 19 mln zł r/r wyniku na sprzedaży/likwidacji majątku trwałego i aktywów do zbycia.

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych spadł o 43,5% wskutek niższej o 39 mln zł pozytywnej korekty rynkowej wyceny akcji Visa Inc. (wzrost wartości godziwej tych instrumentów o 3,3 mln zł w okresie sprawozdawczym wobec 42,2 mln zł w analogicznym okresie ub.r.) oraz utworzenia dodatkowego odpisu na utratę wartości obligacji PBG w wysokości 8,5 mln zł. Negatywny skutek finansowy ww. zmian został częściowo zniwelowany przez wzrost wyniku na sprzedaży obligacji skarbowych (+11,5 mln zł r/r), podano także.

Marża odsetkowa netto za II kwartał 2020 r. (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 2,88% i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem o 44 p.b., a o 60 p.b. w stosunku do analogicznego kwartału ub.r.

"W II kwartale miały miejsce dwie z trzech obniżek stóp procentowych wprowadzonych w okresie bieżącego roku. Do końca I półrocza znalazły one pełne odzwierciedlenie w ofercie oprocentowania grupy, oddziałując zarówno na stronę dochodową, jak i kosztową wyniku odsetkowego grupy. Jednocześnie obserwowano dalszy odpływ środków z depozytów terminowych, wyhamowanie dynamiki sprzedaży należności kredytowych w efekcie szoku ekonomicznego związanego z pandemią COVID-19 oraz znaczne inwestycje wolnych środków w papiery dłużne o stosunkowo niskiej rentowności. Większość z ww. czynników oddziaływała na marżę negatywnie" - czytamy dalej.

W I połowie 2020 r. całkowite koszty operacyjne grupy spadły o 1 % r/r do 2 229,1 mln zł jako połączony efekt:

- wzrostu kosztów ponoszonych na rzecz regulatorów rynku za sprawą wyższej o 86,7 mln zł r/r łącznej kwoty obligatoryjnych składek na rzecz BFG zaliczonych w ciężar I półrocza 2020 r. (roczna składka na rzecz funduszu przymusowej restrukturyzacji banków zwiększyła się o 24% r/r do 247,2 mln zł, a kwartalna składka na rzecz funduszu gwarancyjnego banków wzrosła o 92,2% r/r do 80,8 mln zł);

- utworzenia rezerw portfelowych na ryzyko prawne związane z roszczeniami klientów z tytułu walutowych kredytów hipotecznych oraz zwrotu części opłat z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich w łącznej wysokości 110,3 mln zł;

- zwiększenia rezerw na zobowiązania sporne i inne aktywa o 131,4% r/r;

-ujęcia w pozostałych kosztach operacyjnych (zgodnie z MSSF 16) odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych objętych umowami leasingu oraz innych aktywów trwałych w wys. 32,7 mln zł wobec 17,5 mln zł w I połowie 2019 r.

Wynik z tytułu odpisów netto na oczekiwane starty kredytowe w portfelu należności wyniósł 947,2 mln zł wobec 619,2 mln zł w analogicznym okresie ub.r

"Odpisy netto z tytułu oczekiwanych strat kredytowych zwiększyły się o 53,0% r/r, odzwierciedlając: wzrost ryzyka kredytowego w branżach najbardziej dotkniętych skutkami zamrożenia gospodarki; indywidualne przypadki pogorszenia sytuacji finansowej klientów; utworzenie dodatkowego odpisu w wys. 150,3 mln zł na oczekiwane straty kredytowe jako korekty do wartości wynikających z modeli w warunkach niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej i gospodarczej" - czytamy dalej.

W I połowie 2020 r. grupa odnotowała wyższy o 28,7 mln zł r/r zysk brutto na sprzedaży wierzytelności kredytowych Santander Bank Polska S.A. i Santander Consumer Bank S.A., wynoszący 18,7 mln zł.

"Sprzedano portfele należności kredytowych od klientów indywidualnych i firm o łącznej wartości 894,2 mln zł. Analogiczne transakcje z I połowy 2019 r. dotyczyły wierzytelności kredytowych na kwotę 533,3 mln zł i przyniosły 10,1 mln zł straty brutto" - czytamy także.

Po I półroczu 2020 r. efektywna stopa podatkowa (w ujęciu skonsolidowanym) wyniosła 34,8% wobec 26,4% w analogicznym okresie ubiegłego roku ze względu na niższy zysk brutto za I półrocze 2020 r. (-39,9% r/r), niższy poziom otrzymanych dywidend (-78,7% r/r) z portfela spółek niekontrolowanych oraz wzrost opłat na rzecz BFG (+35,9% r/r), podał bank.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 384,86 mln zł wobec 1 157,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem