Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 16,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 27,04 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 98,2 mln zł wobec 106,75 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 31,81 mln zł wobec 25,27 mln zł rok wcześniej.

Aktywa banku razem wyniosły 19,73 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

W I poł. 2020 r. bank miał 39,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 44,12 mln zł zysku rok wcześniej.

"Głównie osiągnięcia Grupy BOŚ S.A. w I półroczu 2020 roku:

wzrost salda kredytów proekologicznych o 5,4%, a kredytów ogółem o 3,6% wobec stanu na koniec I półrocza 2019 roku,

wzrost sumy bilansowej o 6,7% wobec stanu na koniec I półrocza 2019 roku,

poprawa wskaźnika C/I - do poziomu 58%, tj. o 4,9 pkt proc. w relacji do 2019 roku,

wzrost wyniku prowizyjnego o 17,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku,

wzrost wyniku na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy o 83,7% wobec I półrocza 2019 roku,

zmniejszenie poziomu ogólnych kosztów administracyjnych o 4,1% w relacji do analogicznego okresu 2019 roku,

poprawa łącznego współczynnika kapitałowego grupy o 0,25 pkt proc. wobec stanu na koniec 2019 roku,

kontynuacja procesu transformacji cyfrowej, w tym udostępnienie nowej strony www banku, wdrożenie nowej aplikacji mobilnej a także pilotażowe wdrożenie automatyzacji powtarzalnych procesów biznesowych w Banku (Robotic Process Automation)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Na wyniki finansowe grupy w I półroczu 2020 roku negatywnie wpłynęły zdarzenia jednorazowe i nietypowe:

- decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych z dnia 17 marca, 8 kwietnia oraz 28 maja 2020 roku, które przełożyły się na spadek wyniku odsetkowego w I półroczu 2020 roku o 13 mln zł,

- utworzenie dodatkowych rezerw związane z ryzykami prawnymi dotyczącymi kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych w łącznej kwocie 9,4 mln zł, w związku wzrostem liczby spraw sądowych,

- utworzenie rezerwy na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego z powodu pandemii COVID-19 w kwocie 8 mln zł,

- decyzja Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o nałożeniu na Bank 4,5 mln zł kary za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz za niedopełnienie obowiązku dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego. wymieniono także.

"Wynik netto Grupy BOŚ S.A. bez uwzględnienia tych zdarzeń wyniósłby 74,6 mln zł i byłby wyższy od wyniku I półrocza 2019 roku o 69,2%" - wskazano w sprawozdaniu.

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) wyniosła w I półr. br. 3% wobec 3,3% rok wcześniej, a stopa zwrotu z aktywów (ROA) utrzymała się na niezmienionym r/r poziomie 0,4%.

"Marża odsetkowa na aktywach ogółem, liczona jako relacja wyniku odsetkowego do średniego stanu aktywów z początku i końca roku, wyniosła 2,1% wobec poziomu 2,3% za okres 2019 roku, głównie na skutek obniżenia przez RPP stóp procentowych i spadku przychodowości kredytów" - czytamy dalej.

W I półroczu 2020 roku wynik odpisów z tytułu utraty wartości wyniósł -63 mln zł wobec -39,1 mln zł w I półroczu 2019 roku, głównie z powodu wyższych odpisów na należności bilansowe głównie w pionie klientów instytucjonalnych o 19,8 mln zł oraz wyższych odpisów na zobowiązania pozabilansowe o 2,2 mln zł, jak również na skutek wzrostu wartości rezerw na kredyty walutowe w następstwie deprecjacji PLN względem CHF oraz EUR, wskazał także bank.

"Ogólne koszty administracyjne Grupy zmniejszyły się o 8,1 mln zł, tj. o 4,1% wobec I półrocza 2019 roku, głownie z powodu niższej składki na BFG. Cała ustalona przez BFG roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 rok w wysokości 15,7 mln zł obciążyła wynik I półrocza 2020 roku. W analogicznym okresie ubiegłego roku składka z tego tytułu wyniosła 29,3 mln zł. Łącznie składki na BFG wliczone w ciężar kosztów I półrocza 2020 roku wynoszą 25,6 mln złotych wobec 34,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku" - napisano też w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 37,51 mln zł wobec 44,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem