Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) odnotowała 43,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 42,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 54,09 mln zł wobec 48,17 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 63,2 mln zł w II kw. wobec 57,6 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 101,13 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 89,14 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 72,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 198,17 mln zł w porównaniu z 173,3 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost zysku netto jest rezultatem wyższego wyniku operacyjnego o 16,8 mln zł oraz znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie 8,7 mln zł. Na ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wpływ miały wyższe koszty finansowe, które w bieżącym roku ukształtowały się na poziomie 14,1 mln zł wobec 4,4 mln zł w porównywalnym okresie. Wyższe koszty finansowe w I półroczu 2020 roku wynikają z aktualizacji rezerw w spółce zależnej IRGiT na potencjalne zobowiązania z tytułu podatku VAT" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

GPW podała, że wzrost przychodów ze sprzedaży w I poł. roku wynikał przede wszystkim z wyższych o 24,5 mln zł (o 25,8%) przychodów osiągniętych w segmencie rynku finansowego.

"Wzrost przychodów z rynku finansowego w największym stopniu o 22,5 mln zł (o 49,9%) dotyczył przychodów z rynku akcji. Przychody z rynku towarowego były wyższe o 0,3 mln zł (o 0,4%). Wzrost przychodów z rynku towarowego w głównej mierze wynika z wyższych przychodów z tytułu obrotu energią elektryczną w transakcjach terminowych o 3,0 mln zł (o 64,4%) oraz z tytułu rozliczenia transakcji o 1,4 mln zł (o 5,9%). Nastąpił jednak spadek przychodów z obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia o 4,3 mln zł (o 21,6%) z uwagi na brak przychodów z obrotu prawami majątkowymi kogeneracji. Obrót tymi instrumentami zakończył się 30 czerwca 2019 roku" - czytamy dalej.

Przychody z rynku finansowego są wyższe w stosunku do przychodów osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku o 24,5 mln zł tj. o 25,8%. Największy wzrost na rynku finansowym dotyczył przychodów z rynku akcji jak podano powyżej. W pierwszym półroczu 2020 roku nastąpił również wzrost przychodów z rynku instrumentów pochodnych o 3,2 mln zł tj. o 61,6%. Trend wzrostowy został utrzymany na przychodach z rynku instrumentów dłużnych, które wzrosły w stosunku do okresu porównywalnego 2019 roku o 0,3 mln zł tj. 6,4%. Najwyższy spadek o 1,3 mln zł, tj. o 25,3% w stosunku do przychodów osiągniętych w okresie styczeń - czerwiec 2019 r. został zanotowany na przychodach z tytułu innych opłat od uczestników rynku, podano także.

Przychody ze sprzedaży GPW w okresie 6 miesięcy 2020 roku wyniosły 119,5 mln zł i były wyższe od przychodów w stosunku do porównywalnego okresu o 29,1% tj. 26,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży TGE wyniosły 50,7 mln zł w I poł. br., wobec 52,4 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 3,4% tj. o 1,8 mln zł. Przychody spółki IRGiT 26,2 mln zł i były wyższe niż w okresie porównywalnym 2019 roku o 4,7% tj. o 1,2 mln zł. Wzrost przychodów wykazała spółka BondSpot S.A., która wygenerowała przychody ze sprzedaży za okres styczeń - czerwiec 2020 roku na poziomie 5,7 mln zł wobec 5,4 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2019 r.

Łączne koszty działalności operacyjnej Grupy GPW w I poł. 2020 r. wyniosły 101,1 mln zł i były wyższe o 3,5 mln zł, tj. o 3,5% r.r. Wzrost kosztów działalności operacyjnej jest wynikiem: wzrostu kosztów amortyzacji o 0,2 mln zł, wzrostu kosztów osobowych i innych kosztów osobowych o 5,8 mln zł, tj. o 15,1%, spadku kosztów podatków i opłat o 3,1 mln zł, tj. o 22,6% oraz wzrostu kosztów usług obcych o 1,0 mln zł tj. o 4,6%. W raportowanym okresie w wyniku kalkulacji nastąpiło ujęcie w kosztach grupy rezerwy na szacunkową opłatę roczną z tytułu nadzoru KNF, która w 2020 roku dla całej grupy wyniosła 10 mln zł w porównaniu do 12,9 mln zł w 2019 roku.

Grupa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej wysokości 94,4 mln zł w I poł. br. w stosunku do 77,5 mln zł wypracowanych w okresie 6 miesięcy 2019 roku.

"Wzrost wyniku operacyjnego w stosunku do okresu porównywalnego ubiegłego roku o 16,8 mln zł był rezultatem wyższej dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży (wzrost o 14,4% tj. o 24,9 mln zł) w stosunku do dynamiki wzrostu kosztów działalności operacyjnej (wzrost o 3,5% tj. o 3,5 mln zł). Wzrost przychodów ze sprzedaży dotyczył w głównej mierze przychodów na rynku finansowym (wzrost o 24,5 mln zł). Przychody na rynku towarowym wykazały wzrost na poziomie 0,3 mln zł, co spowodowane było tym, iż w 2020 roku nie odbywały się obroty świadectwami pochodzenia z kogeneracji. Obrót tymi świadectwami zakończył się 30 czerwca 2019 roku, co oznacza że okres porównywalny zawiera przychody z obrotu tymi instrumentami. Wzrost kosztów działalności operacyjnej w I półroczu 2020 r. był rezultatem wzrostu kosztów osobowych i innych kosztów osobowych łącznie o 5,8 mln zł, wzrostu usług obcych o 1,0 mln zł i spadku kosztów podatków i opłat o 3,1 mln zł" - czytamy dalej.

EBITDA Grupy GPW wyniosła 113,2 mln zł w I poł. br., co oznacza wzrost o 17,1 mln zł w stosunku do 96,2 mln zł osiągniętych w porównywalnym okresie 2019 roku.

EBITDA TGE wyniosła 31,2 mln zł w I poł. wobec do 34,9 mln zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 26,4 mln zł wobec 29,7 mln zł w I poł. 2019. Zysk netto za okres pierwszych 6 miesięcy br. ukształtował się na poziomie 21,7 mln zł w stosunku do 52,6 mln zł wypracowanych w porównywalnym okresie 2019 roku. Jak podała GPW, spadek zysku netto za okres pierwszego półrocza 2020 roku to efekt uzyskania niższych przychodów ze sprzedaży o 1,8 mln zł przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej o 1,5 mln zł oraz niższych przychodów finansowych o 28,3 mln zł.

EBITDA IRGiT wyniosła 18,3 mln zł w stosunku do 17,4 mln zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej za 6 miesięcy 2020 roku wyniósł 17 mln zł wobec 15,9 mln zł wypracowanych w okresie 6 miesięcy 2019 roku. Zysk netto za okres 6 miesięcy wyniósł 8,2 mln zł w stosunku do 13,6 mln zł wypracowanych w okresie porównywalnym 2019 r. Spadek zysku netto jest wynikiem wzrostu kosztów finansowych w związku z aktualizacją rezerwy na potencjalne zobowiązania podatku VAT

EBITDA BondSpot S.A. w I poł. br. wyniosła 0,9 mln zł wobec 0,6 mln zł rok wcześniej. Wynik operacyjny BondSpot ukształtował się na poziomie 0,1 mln zł, natomiast w pierwszych 6 miesiącach 2019 roku wynik ten kształtował się na ujemnym poziomie 0,1 mln zł.

"Wynik netto w analizowanych okresach kształtował się następująco: zysk w wysokości 0,2 mln zł w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku oraz strata 59 tys. zł w porównywalnym okresie 2019 roku. Wzrost zysku netto oraz zysku operacyjnego wynika ze wzrostu przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r. wobec analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,5%, tj. o 0,3 mln zł, przy jednoczesnym spadku kosztów działalności operacyjnej o 1,4%, tj. o 0,1 mln zł" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 123,81 mln zł wobec 95,06 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem