Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - Enea wypracowała 8 949 mln zł skonsolidowanych przychodów, 1 822 mln zł zysku EBITDA w I połowie br. Skonsolidowana strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 99 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Enea za I półrocze 2020 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 8 949 mln zł,

- EBITDA: 1 822 mln zł,

- Zysk/strata przed opodatkowaniem: -10 mln zł,

- Zysk/strata netto okresu sprawozdawczego: -82 mln zł,

- Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: -99 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że wynik EBITDA w poszczególnych segmentach wyniósł:

- Wydobycie: 214 mln zł, Wytwarzanie: 872 mln zł, Dystrybucja: 681 mln zł, Obrót: 40 mln zł.

Produkcja węgla netto wyniosła 3,7 mln ton w I poł. br. Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto to 0,4 TWh, sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 9,5 TWh, zaś sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym sięgnęła 10,5 TWh w I poł. br.

"Wynik EBITDA osiągnięty przez grupę kapitałową Enea w I półroczu 2020 roku jest pochodną m.in. następujących czynników:

- W obszarze wydobycie niższy wynik segmentu wynika głównie ze spadku przychodów ze sprzedaży węgla (mniejsza sprzedaż ilościowa przy wyższej cenie) w związku z niekorzystną sytuacją nadpodaży surowca na rynku.

- W obszarze wytwarzanie pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższa cena energii) oraz praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów węgla z transportem i praw do emisji CO2.

- W obszarze dystrybucja wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej (na którą wpływ miała m.in. wyższa stawka opłaty sieciowej stałej w zatwierdzonej taryfie na 2020 rok) oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (głównie na skutek: zmiany rezerw dotyczących majątku sieciowego).

- W obszarze obrót pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost średniej ceny sprzedaży energii oraz aktualizacja wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie wzrosły koszty zakupu energii (spowodowane głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz koszty obowiązków ekologicznych" - czytamy dalej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży oraz inne dochody wyniosły 3 051 mln zł, EBITDA: -64 mln zł, zysk/strata przed opodatkowaniem: -411 mln zł, zysk/ strata netto okresu sprawozdawczego: -374 mln zł.

"Ponadto Enea zwraca uwagę, że wstępne wyniki uwzględniają wpływ odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych spółki zależnej Enea Wytwarzanie sp. z o.o., a także wpływ odpisów związanych z udzieloną pożyczką, jak również ze zobowiązaniem Enea S.A. wobec Energa S.A. do zwrotu połowy pożyczek wraz z odsetkami, udzielonych przez ten podmiot do Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. i utworzenia rezerwy na przyszłe zobowiązania inwestycyjne wobec Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. oraz Energa S.A. w jednostkowym sprawozdaniu Enea S.A. oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea, zgodnie z raportem bieżącym nr 36/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku" - czytamy dalej.

"Powyższe zdarzenia miały wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea S.A. poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 674 mln zł. Powyższe zdarzenia miały wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 879 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 779 mln zł. Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy" - czytamy także.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowy grupy kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea za I półrocze 2020 roku, którego publikację zaplanowano na 3 września 2020 roku, podsumowano.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.