31 marca uchwalono "tarczę antykryzysową". Poniżej przedstawiamy przegląd tych wprowadzonych zmian, które mogą wpływać na prowadzenie działalności gospodarczej.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

PRAWO PRACY

1. Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla: pracodawców zatrudniających do dziewięciu pracowników oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnionych), których przychód nie przekroczył 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.

2. Wynagrodzenie za przestój

Wypłacanie pracownikowi (niezależnie od typu stosunku zatrudnienia) w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy wynagrodzenia obniżonego nie więcej niż o 50 proc., ale nie niższego jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym jest ono dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku

3. Ograniczenie czasu pracy

W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 15 proc. możliwość ograniczenia wymiaru pracy o 20 proc. nie więcej niż do pół etatu, ale wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, przy czym jest ono dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie

uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

4. Czas pracy

Liberalizacja zasad ustalania przez niektórych pracodawców systemu lub rozkładu czasu pracy oraz godzin nadliczbowych.

5. Handel w niedziele

Liberalizacja zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności.

6. Zawieszenie badań okresowych

Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich zlecanych przez pracodawcę w okresie

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

7. Wydłużona ważność badań

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

PODATKI

1. Zatory płatnicze

Nieuregulowane w terminie 90 dni zobowiązania handlowe w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom nie zwiększają dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r. (jeżeli uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego).

2. Rozliczenie straty

Umożliwienie podatnikom, którzy z powodu COVID-19 ponieśli stratę w roku podatkowym 2020 oraz uzyskali w tym roku podatkowym przychody niższe o co najmniej 50 proc. od przychodów uzyskanych z tej działalności w roku podatkowym 2019, jednorazowego obniżenia wysokości dochodu uzyskanego w 2019 r. o tę stratę (do maksymalnie 5 mln zł).

3. Zaliczki na podatek

Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń za marzec i kwiecień 2020 r. do 1 czerwca 2020 r.

4. Dopuszczalne opóźnienie na złożenie zeznania PIT

Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok 2019 oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych do 31 maja 2020 r. (zamiast do 30 kwietnia 2020 r.) nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami karnoskarbowymi. Brzmienie przepisu sugeruje, że przedłużenie nie dotyczy daniny solidarnościowej (4 proc. od dochodów powyżej 1 mln zł), która powinna być zadeklarowana i zapłacona do 30 kwietnia br.

5. Odroczenie terminu na złożenie zeznania CIT

Termin na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok 2019 oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób prawnych został odroczony do 31 maja 2020 r.

6. Interpretacje podatkowe

Wydłużenie terminu wydawania interpretacji podatkowych do sześciu miesięcy.

7. Preferencyjne odliczenie darowizn na walkę z epidemią

Możliwość odliczenia darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 na preferencyjnych zasadach: 200 proc. (darowizny przekazane do 30 kwietnia), 150 proc. (darowizny przekazane w maju) lub 100 proc. (darowizny przekazane od 1 czerwca do 30 września).

8. Elektroniczny paragon

Możliwość wydania paragonu fiskalnego w formie elektronicznej zamiast w tradycyjnej formie papierowej po uzgodnieniu (za zgodą nabywcy i w sposób uzgodniony z nabywcą).

9. Matryca VAT

Przesunięcie terminu wejścia w życie tzw. matrycy VAT na 1 lipca 2020 r.

10. Opłata prolongacyjna

Brak opłaty prolongacyjnej w przypadku uwzględnienia wniosku podatnika o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty podatku.

NAJMY

1. Wygaśnięcie zobowiązań (obiekty handlowe)

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. wygasają zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy (szczegóły w alercie z 31 marca 2020).

Powiązane z obowiązkiem najemcy złożenia po okresie zakazu wynajmującemu bezwarunkowej oferty przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu i kolejnych sześciu miesięcy.

2. Zakaz wypowiadania oraz przedłużenie dotychczasowych umów najmu

Zakaz wypowiadania najemcom umów najmu oraz podwyższania czynszu do 30 czerwca 2020 r. (z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie).

Przedłużenie obowiązywania umów najmu do 30 czerwca 2020 r. na podstawie oświadczenia najemcy (dotyczy umów najmu zawartych przed wejściem w życie ustawy, które wygasłyby przed 30 czerwca 2020 r.).

KREDYTY BANKOWE

1. Zmiany warunków kredytów

Możliwość zmiany warunków i terminów spłaty kredytu (pożyczki) bankowego udzielonego przed 8 marca 2020 r. bez konieczności pełnego badania zdolności kredytowej (tylko dla mikro- i MiŚP).

2. Pomoc finansowa od BGK

Możliwość udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Poręczenie lub gwarancja mogą objąć nie więcej niż 80 proc. pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją. Zapowiadane jest ponad 100 mld zł gwarancji i poręczeń BGK dla spłat kredytów (do 250 mln zł – zakładamy, że chodzi o kwoty indywidualnych kredytów) średnich i dużych przedsiębiorców.

3. Komunikat UKNF dot. zdolności kredytowej

Ułatwienie przedłużenia lub zwiększenia finansowania (do 1 roku) udzielonego przed 31 grudnia 2020 r. w przypadku przejściowego zagrożenia utratą płynności oraz preferencyjne traktowanie kredytobiorców objętych gwarancjami BGK w wysokości 80 proc. kwoty kredytu, w tym w odniesieniu do nowych finansowań – zgodnie z Komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 31 marca 2020 r. oraz Komunikatem ZBP nr 2 ws. działań pomocowych.

4. Pomoc finansowa od PFR

Nowe zadania Polskiego Funduszu Rozwoju obejmujące pomoc publiczną poprzez finansowanie przeznaczone m.in. na zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19 poprzez: a) obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych; oraz b) udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń.

FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Zdalne posiedzenia organów

Możliwość zdalnego działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych, a także zdalnego uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników (walnych zgromadzeniach) spółek kapitałowych. Konieczność przyjęcia regulaminu ustalającego zasady uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników (akcjonariuszy) na odległość. Obowiązek zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w spółkach publicznych w czasie rzeczywistym.

2. Sprawozdania finansowe

Odroczenie o trzy miesiące (albo dwa – zależnie od podmiotu) terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych.

3. Rejestr UBO

Przesunięcie terminu zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do 13 lipca 2020 r.

 POZOSTAŁE

1. Bieg terminów

Zawieszenie na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii biegu terminów prawa administracyjnego (przy czym przepis odnosi się m.in. do przedawnienia, terminów zawitych, terminów na zgłoszenie zmian do rejestrów) oraz terminów procesowych i sądowych.

2. Rozprawy

Rozprawy i posiedzenia jawne nie będą odbywały się w okresie stanu epidemii COVID-19; wyjątkiem są sprawy pilne określone w ustawie.

3. Wstrzymanie egzekucji administracyjnych

Możliwość wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych w drodze rozporządzenia Rady Ministrów określającego zakres terytorialny oraz okres, na który następuje to wstrzymanie egzekucji.

4. Ceny i marże maksymalne

Wprowadzenie możliwości ustalenia maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych w drodze rozporządzenia Ministra Rozwoju w porozumieniu z Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak jest niezależną kancelarią prawną świadczącą usługi prawne dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Kancelaria powstała w 1991 r. w Warszawie i obecnie zatrudnia ponad 160-osobowy zespół prawników specjalizujących się we wszystkich dziedzinach prawa istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Aleksandra Sobczak poleca

Przydatne linki

Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem