Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

PRAWO PRACY

Zwolnienie ze składek ZUS

  • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla: (i) pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz (ii) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opłacających składki ZUS wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020r. [NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] "Tarcza 2.0" rozszerzyła krąg przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z 3-miesięcznego zwolnienia ze składek ZUS należnych za okres 1 marca – 31 maja 2020 r. o płatników zgłaszających do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 od 10 do 49 ubezpieczonych. Zwolnienie dotyczy 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. 
  • Zwolnienie stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01). Umożliwi to przedsiębiorcom wnioskowanie o pomoc publiczną z tego tytułu do maksymalnej wysokości 800 tys. euro.

Wynagrodzenie za przestój

Po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników pracodawca jest uprawniony do obniżenia wynagrodzenia osób objętych przestojem ekonomicznym. Wynagrodzenie może zostać obniżone maksymalnie o 50%, jednakże nie może być niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie za przestój może zostać dofinansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. [NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] "Tarcza 2.0" wprowadziła obowiązek utrzymywania w zatrudnieniu osób objętych dofinansowaniem tylko przez okres otrzymywania świadczeń z FGŚP (tj. maksymalnie 3 miesiące).

Ograniczenie czasu pracy

W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 15% pracodawca (po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników) jest uprawniony do obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu.

Wynagrodzenie osób objętych obniżeniem wymiaru czasu pracy może zostać dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak dofinansowanie nie może być wyższe niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. [NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] "Tarcza 2.0" wprowadziła obowiązek utrzymywania w zatrudnieniu osób objętych dofinansowaniem tylko przez okres otrzymywania świadczeń z FGŚP (tj. maksymalnie 3 miesiące).

Czas pracy

Liberalizacja zasad ustalania przez niektórych pracodawców systemu lub rozkładu czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Dodatkowo strony mogą zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę pracowników.

[NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

"Tarcza 2.0" rozszerza krąg mikroprzedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z pożyczki o podmioty, które nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.; aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

[NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] świadczenie postojowe

"Tarcza 2.0" wprowadza możliwość trzykrotnego ubiegania się o świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie; osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą ubiegać się o świadczenie postojowe, jeżeli ich umowa cywilna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (przed nowelizacją umowa musiała być zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.)

"Tarcza 2.0" znosi również limit przychodu (ustalonego dotychczas na poziomie 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS) umożliwiającego wnioskowanie o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób, które zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. Limit przychodu został utrzymany w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych ubiegających się o świadczenie postojowe.

[NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] pomoc starosty

"Tarcza 2.0" wprowadza zapis umożliwiający otrzymanie dofinansowania z Funduszu Pracy (pomoc starosty dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, niezatrudniających innych osób) od miesiąca, w którym został złożony wniosek – przed nowelizacją dofinansowanie było przyznawane od dnia złożenia wniosku; podmioty, które skorzystają z dofinansowania z Funduszu Pracy będą zobowiązane do utrzymania zatrudnienia osób objętych wnioskiem (w przypadku przedsiębiorców niezatrudniających innych osób, do prowadzenia działalności gospodarczej) tylko przez okres otrzymywania dofinansowania.

Handel w niedziele

Liberalizacja zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby.

Zawieszenie badań okresowych

Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich zlecanych przez pracodawcę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wydłużona ważność badań

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

PODATKI

Zatory płatnicze

Nieuregulowane w terminie 90 dni zobowiązania handlowe w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom nie zwiększają dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r. (jeżeli uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego).

Rozliczenie straty

Umożliwienie podatnikom, którzy z powodu COVID-19 ponieśli stratę w roku podatkowym 2020 oraz uzyskali w tym roku podatkowym przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w roku podatkowym 2019, jednorazowego obniżenia wysokości dochodu uzyskanego w 2019 r. o tę stratę (do max. 5 mln zł).

[NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] przychód podatkowy

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych ZUS, nie są przychodem zarówno w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie.

[NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] kwalifikacja ulg podatkowych

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z COVID-19 uzyskiwane na podstawie przepisów ordynacji podatkowej stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01). Umożliwi to przedsiębiorcom wnioskowanie o pomoc publiczną do maksymalnej wysokości 800 tys. euro (z obecnych 200 tys. euro).

Zaliczki na podatek

Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń za marzec i kwiecień 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.

Dopuszczalne opóźnienie na złożenie zeznania PIT

Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok 2019 oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych do 31 maja 2020 r. (zamiast do 30 kwietnia 2020 r.) nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami karnoskarbowymi. Brzmienie przepisu sugeruje, że przedłużenie nie dotyczy daniny solidarnościowej (4% od dochodów powyżej 1 mln zł), która powinna być zadeklarowana i zapłacona do 30 kwietnia br.

Odroczenie terminu na złożenie zeznania CIT

Termin na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok 2019 oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób prawnych został odroczony do 31 maja 2020 r.

Interpretacje podatkowe

Wydłużenie terminu wydawania interpretacji podatkowych do 6 miesięcy.

Preferencyjne odliczenie darowizn na walkę epidemią

Możliwość odliczenia darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 na preferencyjnych zasadach: 200% (darowizny przekazane do 30 kwietnia), 150% (darowizny przekazane w maju) lub 100% (darowizny przekazane od 1 czerwca do 30 września).

Elektroniczny paragon

Możliwość wydania paragonu fiskalnego w formie elektronicznej zamiast w tradycyjnej formie papierowej po uzgodnieniu (za zgodą nabywcy i w sposób uzgodniony z nabywcą).

Matryca VAT

Przesunięcie terminu wejścia w życie tzw. matrycy VAT na 1 lipca 2020 r.

Opłata prolongacyjna

Brak opłaty prolongacyjnej w przypadku uwzględnienia wniosku podatnika o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty podatku.

[NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] podatkowe grupy kapitałowe

Podatkowe grupy kapitałowe, które poniosą w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełnią z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowają status podatkowej grupy kapitałowej.

[NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] dokumentacja cen transferowych

Przedłużono terminy sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r.

NAJMY

Wygaśnięcie zobowiązań (obiekty handlowe)

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. wygasają zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy (szczegóły w alercie z dnia 31 marca 2020 r.). Powiązane z obowiązkiem najemcy złożenia po okresie zakazu wynajmującemu bezwarunkowej oferty przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu i kolejnych sześciu miesięcy. 

Zakaz wypowiadania oraz przedłużenie dotychczasowych umów najmu

Zakaz wypowiadania najemcom umów najmu oraz podwyższania czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. (z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie). 

Przedłużenie obowiązywania umów najmu do dnia 30 czerwca 2020 r. na podstawie oświadczenia najemcy (dotyczy umów najmu zawartych przed wejściem w życie ustawy, które wygasłyby przed 30 czerwca 2020 r.).

[NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

Wstrzymanie terminu na złożenie wniosku upadłościowego

Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, to bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po odwołaniu stanu epidemii termin na złożenie wniosku upadłościowego biegnie na nowo. Przy czym, jeśli niewypłacalność powstała w czasie epidemii COVID-19 (po 14 marca 2020 r.), to domniemywa się, że niewypłacalność wynika z COVID-19. 

Czas, w którym nie biegnie termin na złożenie wniosku upadłościowego z powodu COVID-19, dolicza się do okresu ochronnego, w którym czynności przedsiębiorcy mogą być uznane za bezskuteczne.

Zaliczenie spraw o otwarcie restrukturyzacji do katalogu spraw pilnych

Sprawy o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych zaliczono do spraw pilnych. Sądy restrukturyzacyjne mogą więc rozpoznawać sprawy o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, w tym, o ile uznają to za konieczne, przeprowadzić rozprawę.

KREDYTY BANKOWE

Zmiany warunków kredytów

Możliwość zmiany warunków i terminów spłaty kredytu (pożyczki) bankowego udzielonego przed 8 marca 2020 r. bez konieczności pełnego badania zdolności kredytowej. [NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] "Tarcza 2.0" rozszerza tę możliwość na wszystkich przedsiębiorców.

Pomoc finansowa od BGK

Możliwość udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Poręczenie lub gwarancja mogą objąć nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją. BGK ogłosił, że gwarancje będą udzielane na okres do 27 miesięcy (i nie dłużej niż okres kredytu + 3 miesiące) do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i linii kredytowych przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej (przy maksymalnej kwocie kredytu 250 mln zł).

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a na 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w US, ZUS/KRUS ani w banku kredytującym (w przypadku zadłużenia w banku w kwocie powyżej 3 tys. zł). Przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje w bankach kredytujących – zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych – które podpisały z BGK odpowiednie umowy o współpracy. Poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc publiczną.

Komunikat UKNF dot. zdolności kredytowej

Ułatwienie przedłużenia lub zwiększenia finansowania (do 1 roku) udzielonego przed 31 grudnia 2019 r. w przypadku przejściowego zagrożenia utratą płynności oraz preferencyjne traktowanie kredytobiorców objętych gwarancjami BGK w wysokości 80% kwoty kredytu, w tym w odniesieniu do nowych finansowań – zgodnie z Komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 31 marca 2020 r. oraz Komunikatem ZBP nr 2 ws. działań pomocowych. Ponadto, zgodnie z Komunikatem UKNF z 9 kwietnia 2020 r., mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy nie są objęci zakresem "tarczy" ze względu na brak oceny zdolności kredytowej po 30 września 2019 r., a którzy legitymują się pozytywną historią prowadzonej działalności gospodarczej, także mogą liczyć na liberalniejsze podejście banków.

Pomoc finansowa od PFR

Nowe zadania Polskiego Funduszu Rozwoju obejmujące pomoc publiczną poprzez finansowanie przeznaczone m.in. na zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19, poprzez (a) obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych; oraz (b) udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń. Program PFR wymaga akceptacji Komisji Europejskiej i aktualnie jest w trakcie notyfikacji. W celu realizacji rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego PFR może m.in. nieodpłatnie pozyskiwać dane ze zbiorów danych osobowych prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne. PFR dokonuje nie rzadziej niż raz do roku weryfikacji potrzeby dalszego przetwarzania danych osobowych.

[NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] pomoc finansowa od ARP

ARP staje się instytucją, która ma – sama albo przez spółkę zależną – udzielać pomocy poprzez oferowanie przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej (spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19 – 15% przez 2 kolejne miesiące rok do roku albo 25% miesiąc do miesiąca) na warunkach rynkowych instrumentów finansowego wsparcia zwrotnego udzielanego przez ARP na rzecz przedsiębiorców, w tym w szczególności pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej (w tym leasingi) w celu zapewnienia beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

[NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] wyłączenie spod egzekucji niektórych środków

Środki pochodzące ze wsparcia finansowego udzielonego przedsiębiorcom przez PFR w ramach programu rządowego nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia.

FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Zdalne posiedzenia organów

Możliwość zdalnego działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych, a także zdalnego uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników (walnych zgromadzeniach) spółek kapitałowych. Konieczność przyjęcia regulaminu ustalającego zasady uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników (akcjonariuszy) na odległość. Obowiązek zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w spółkach publicznych w czasie rzeczywistym.

Sprawozdania finansowe

Odroczenie o 3 miesiące (albo 2 – zależnie od podmiotu) terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych.

[NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] spółdzielnie, fundusze inwestycyjne i inne podmioty – ułatwienia w działaniu

Rozszerzenie elektronicznych form działania organów na spółdzielnie, banki spółdzielcze, fundusze inwestycyjne, fundacje, stowarzyszenia, zgromadzenia obligatariuszy (w szczególności, możliwość odbywania zgromadzeń obligatariuszy zdalnie, możliwość przesunięcia terminów przekazywania sprawozdań finansowych obligatariuszom).

Rejestr UBO

Przesunięcie terminu zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do dnia 13 lipca 2020 r.

POZOSTAŁE ZMIANY

Bieg terminów

Zawieszenie na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii biegu terminów prawa administracyjnego (przy czym przepis odnosi się m.in. do przedawnienia, terminów zawitych, terminów na zgłoszenie zmian do rejestrów) oraz terminów procesowych i sądowych.

Rozprawy

Rozprawy i posiedzenia jawne nie będą odbywały się w okresie stanu epidemii COVID-19; wyjątkiem są sprawy pilne określone w ustawie. [NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] Wnioski o udzielenie / zmianę zabezpieczenia z kpc mają być co do zasady rozpatrywane na posiedzeniach niejawnych przez 1 sędziego.

Ceny i marże maksymalne

Wprowadzenie możliwości ustalenia maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych w drodze rozporządzenia Ministra Rozwoju w porozumieniu z Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

[NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] ograniczenie przeznaczenia wsparcia

Udzielone wsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec podmiotów dominujących i zależnych, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób bliskich beneficjentów.

[NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] zniesienie konieczności uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie

W okresie epidemii i stanu epidemicznego zniesiono konieczność uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie – wystarczy złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i brak wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego w terminie 14 dni. W praktyce zmiana ta może okazać się niewystarczająca, ponieważ już wcześniej zawieszono bieg terminów administracyjnych, w tym bieg terminów na tzw. milczące załatwienie sprawy. Nie wprowadzono jednocześnie regulacji upraszczających kwestie odbioru obiektów budowlanych przez straż pożarną i inspekcję sanitarną, co może uniemożliwić skorzystanie z dobrodziejstw ustawy w zakresie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

[NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] przetwarzanie danych o lokalizacji

Umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji żądania od operatorów: (i) danych o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego osoby chorej na COVID-19 lub objętej kwarantanną z ostatnich 14 dni; (ii) zanonimizowanych danych o lokalizacji urządzeń końcowych użytkowników końcowych. Pozyskiwanie tych informacji będzie się odbywało w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej oraz w sposób i formie ustalonej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Zgoda użytkowników końcowych na powyższe nie jest wymagana.

[NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] anonimizacja danych lokalizacyjnych poza tajemnicą komunikacyjną

Anonimizacji danych lokalizacyjnych wykraczających poza dane niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku przez operatora nie uważa się za przetwarzanie danych objętych tajemnicą komunikacyjną, jeżeli jest dokonywane podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej w celu przeciwdziałania COVID-19.

[NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] kompetencje operatora pocztowego w zakresie danych osobowych

Operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych otrzymuje w zakresie potrzebnym do realizacji organizacji wyborów Prezydenta RP bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji pocztowej dane z rejestru PESEL bądź innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej.

[NOWOŚĆ – "tarcza 2.0"] udostępnianie danych ubezpieczonych

W związku z potrzebą realizacji zadań pomocowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz skutków wywołanej nim epidemii dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego ewidencjonującego informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne i dane ewidencjonowane na koncie płatnika składek (np. rozliczenia należnych składek) mogą być bezpłatnie udostępniane Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów właściwemu do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych. Dane te mogą być udostępniane również Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polskiemu Funduszowi Rozwoju dla celów związanych z realizacją zadań pomocowych dotyczących zapobiegania lub zwalczania ekonomicznych lub gospodarczych skutków epidemii wywołanej COVID-19.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.